Hungarian-English dictionary »

szöszös bükköny (vicia villosa) meaning in English

HungarianEnglish
szöszös bükköny (Vicia villosa) főnév

hairy vetch (hairy tare) [hairy vetches] noun
[UK: ˈheə.ri vetʃ] [US: ˈhe.ri vetʃ]

You can find it in:

HungarianEnglish