Hungarian-English dictionary »

szószátyár meaning in English

HungarianEnglish
szószátyár

windbag◼◼◼ noun
[UK: ˈwɪnd.bæɡ] [US: ˈwɪnd.bæɡ]

chatterbox◼◼◼ noun
[UK: ˈtʃæ.tə(r) bɒks] [US: ˈtʃæ.tər ˈbɑːks]

gabby◼◻◻ adjective
[UK: ˈɡæ.bi] [US: ˈɡæ.bi]

gassy [gassier, gassiest]◼◻◻ adjective
[UK: ˈɡæ.si] [US: ˈɡæ.si]

prolix◼◻◻ adjective
[UK: ˈprəʊ.lɪks] [US: ˈproʊ.lɪks]

all talk and no action noun

babbler [babblers] noun
[UK: ˈbæ.blə(r)] [US: ˈbæ.blər]

bag of wind noun
[UK: bæɡ əv wɪnd] [US: ˈbæɡ əv wɪnd]

chatterer [chatterers] noun
[UK: ˈtʃæ.tə.rə] [US: ˈtʃæ.tʌ.rər]

diffuse adjective
[UK: dɪ.ˈfjuːz] [US: də.ˈfjuːs]

gabbler noun
[UK: ˈɡæ.blə] [US: ˈɡæ.blə]

jay [jays] noun
[UK: dʒeɪ] [US: ˈdʒeɪ]

long-tongued adjective
[UK: ˈlɒŋ tʌŋd] [US: ˈlɔːŋ ˈtəŋd]

long-winded adjective
[UK: ˈlɒŋ ˈwɪnd.ɪd] [US: ˈlɔːŋ ˈwɪnd.ɪd]

loose-tongued adjective
[UK: luːs tʌŋd] [US: ˈluːs ˈtəŋd]

multiloquous adjective
[UK: mˌʌltɪlˈɒkwəs] [US: mˌʌltɪlˈɑːkwəs]

prater [praters] noun
[UK: ˈpreɪ.tə(r)] [US: ˈpreɪ.tər]

verbose adjective
[UK: vɜː.ˈbəʊs] [US: vɜːˈboʊs]

szószátyár főnév
biz

praty noun
[UK: prˈeɪti] [US: prˈeɪɾi]

szószátyár főnév
GB

vapourer noun
[UK: vˈeɪpərə] [US: vˈeɪpɚrɚ]

szószátyár főnév
US slavu

bobolink [bobolinks] noun
[UK: ˈbɒ.bə.lɪŋk] [US: ˈbɒ.bə.lɪŋk]

szószátyár (ember) főnév

blatherskite◼◼◼ noun
[UK: ˈblæ.ðə.skaɪt] [US: ˈblæ.ðʌr.ˌskaɪt]

szószátyár ember

chatterbox noun
[UK: ˈtʃæ.tə.bɒks] [US: ˈtʃæ.tə.bɑːks]

gabber noun
[UK: ˈɡæ.bə] [US: ˈɡæ.bə]

magpie [magpies] noun
[UK: ˈmæɡ.paɪ] [US: ˈmæg.ˌpaɪ]

man of many words[UK: mæn əv ˈmen.i ˈwɜːdz] [US: ˈmæn əv ˈmen.i ˈwɝːdz]

twaddler noun
[UK: ˈtwɒdlə ] [US: ˈtwɑdələr ]

szószátyárkodás főnév

bavardage noun
[UK: bˈavɑːdɪdʒ] [US: bˈævɑːrdɪdʒ]

verbiage noun
[UK: ˈvɜː.bɪɪdʒ] [US: ˈvɝː.biɪdʒ]

verbosity noun
[UK: vɜː.ˈbɒ.sɪ.ti] [US: vər.ˈbɒ.sə.ti]

szószátyárság főnév

chit-chat noun
[UK: tʃɪt tʃæt] [US: ˈtʃɪt ˈtʃæt]

garrulity noun
[UK: ɡə.ˈruː.lɪ.ti] [US: ɡə.ˈruː.lɪ.ti]

garrulousness noun
[UK: ˈgærʊləsnəs ] [US: ˈgɛrələsnəs ]

incontinence of speech noun
[UK: ɪnˈk.ɒn.tɪ.nəns əv spiːtʃ] [US: ˌɪnˈk.ɑːn.tə.nəns əv ˈspiːtʃ]

incontinence of tongue noun
[UK: ɪnˈk.ɒn.tɪ.nəns əv tʌŋ] [US: ˌɪnˈk.ɑːn.tə.nəns əv ˈtəŋ]

loquacity noun
[UK: lə.ˈkwæ.sɪ.ti] [US: lə.ˈkwæ.sɪ.ti]

prolixity noun
[UK: prəʊ.ˈlɪk.sɪ.ti] [US: proʊ.ˈlɪk.sɪ.ti]

verbosity noun
[UK: vɜː.ˈbɒ.sɪ.ti] [US: vər.ˈbɒ.sə.ti]

You can find it in:

HungarianEnglish