Hungarian-English dictionary »

szóáradat meaning in English

HungarianEnglish
szóáradat főnév

tirade◼◼◼ noun
[UK: taɪ.ˈreɪd] [US: taɪ.ˈreɪd]

exuberance◼◻◻ noun
[UK: ɪɡˈz.juː.bə.rəns] [US: ɪg.ˈzuː.bə.rəns]

harangue [harangues]◼◻◻ noun
[UK: hə.ˈræŋ] [US: hə.ˈræŋ]

verbiage◼◻◻ noun
[UK: ˈvɜː.bɪɪdʒ] [US: ˈvɝː.biɪdʒ]

blatter noun
[UK: ˈblæ.tə(r)] [US: ˈblæ.tər]

chit-chat noun
[UK: tʃɪt tʃæt] [US: ˈtʃɪt ˈtʃæt]

chitter-chatter noun
[UK: ˈʧɪtə ˈʧætə ] [US: ˈʧɪtər ˈʧætər ]

exuberancy noun
[UK: ɪɡˈz.juː.bə.rən.sɪ] [US: ɪɡˈz.juː.bə.rən.sɪ]

flow of words noun
[UK: fləʊ əv ˈwɜːdz] [US: ˈfloʊ əv ˈwɝːdz]

flux of words noun
[UK: flʌks əv ˈwɜːdz] [US: ˈfləks əv ˈwɝːdz]

gust of eloquence noun
[UK: ɡʌst əv ˈe.lə.kwəns] [US: ˈɡəst əv ˈe.lə.kwəns]

river of talk noun
[UK: ˈrɪ.və(r) əv ˈtɔːk] [US: ˈrɪ.vər əv ˈtɔːk]

torrent of words noun
[UK: ˈtɒ.rənt əv ˈwɜːdz] [US: ˈtɔː.rənt əv ˈwɝːdz]

volley [volleys] noun
[UK: ˈvɒ.li] [US: ˈvɑː.li]

szóáradat (átv) főnév

vent of words noun
[UK: vent əv ˈwɜːdz] [US: ˈvent əv ˈwɝːdz]

You can find it in:

HungarianEnglish