Hungarian-English dictionary »

szállít (vmit) meaning in English

HungarianEnglish
szállít (vmit) ige

supply [supplied, supplied, supplying, supplies]◼◼◼ verb
[UK: sə.ˈplaɪ] [US: sə.ˈplaɪ]

hitelben szállít (vmit) ige

supply something on trust verb
[UK: sə.ˈplaɪ ˈsʌm.θɪŋ ɒn trʌst] [US: sə.ˈplaɪ ˈsʌm.θɪŋ ɑːn ˈtrəst]

utas nélkül szállít vmit (pl. autót szállít vonaton utas nélkül) ige

deadhead verb
[UK: ˈdɛdhɛd ] [US: ˈdɛdˌhɛd ]

You can find it in:

HungarianEnglish