Hungarian-English dictionary »

suttog meaning in English

HungarianEnglish
suttog ige

whisper [whispered, whispered, whispering, whispers]◼◼◼ verb
[UK: ˈwɪ.spə(r)] [US: ˈwɪ.spər]

murmur [murmured, murmured, murmuring, murmurs]◼◻◻ verb
[UK: ˈmɜː.mə(r)] [US: ˈmɝː.mər]

rustle [rustled, rustled, rustling, rustles] verb
[UK: ˈrʌs.l̩] [US: ˈrʌs.l̩]

speak in whispers verb
[UK: spiːk ɪn ˈwɪ.spəz] [US: ˈspiːk ɪn ˈwɪ.spərz]

silently mouth verb
[UK: ˈsaɪ.lənt.li maʊθ] [US: ˈsaɪ.lənt.li ˈmaʊθ]

speak in a whisper verb
[UK: spiːk ɪn ə ˈwɪ.spə(r)] [US: ˈspiːk ɪn ə ˈwɪ.spər]

suttog (szél) ige

susurrate◼◼◼ verb
[UK: sˈuːzərˌeɪt] [US: sˈuːzɚrˌeɪt]

suttogás főnév

whisper (the act of speaking in a quiet voice) [whispers]◼◼◼ noun
[UK: ˈwɪ.spə(r)] [US: ˈwɪ.spər]

whispering◼◼◼ noun
[UK: ˈwɪ.spər.ɪŋ] [US: ˈwɪ.spər.ɪŋ]

rustle◼◻◻ noun
[UK: ˈrʌs.l̩] [US: ˈrʌs.l̩]

undertone [undertones]◼◻◻ noun
[UK: ˈʌn.də.təʊn] [US: ˈʌn.dərˌtoʊn]

suttogás főnév
francia

chuchotage noun

suttogás (szélé) főnév

susurrus noun
[UK: sˈuːzʌrəs] [US: sˈuːzɜːrəs]

suttogássá halkult a hangja

his voice sank to a whisper[UK: hɪz vɔɪs sæŋk tuː ə ˈwɪ.spə(r)] [US: ˈhɪz ˌvɔɪs ˈsæŋk ˈtuː ə ˈwɪ.spər]

suttogó főnév

whisperer◼◼◼ noun
[UK: ˈwɪ.spə.rə(r)] [US: ˈwɪ.spə.rər]

whispering◼◼◼ noun
[UK: ˈwɪ.spər.ɪŋ] [US: ˈwɪ.spər.ɪŋ]

causeuse noun
[UK: kɔːsˈɜːz] [US: kɔːsˈuːz]

suttogó hangon határozószó

susurringly adverb
[UK: sˈuːzərɪŋli] [US: sˈuːzɚrɪŋli]

suttogó hangot továbbító boltozat főnév

whispering-gallery noun
[UK: ˈwɪ.spər.ɪŋ ˈɡæ.lə.ri] [US: ˈwɪ.spər.ɪŋ ˈɡæ.lə.ri]

suttogó hírközlés főnév

grapevine [grapevines] noun
[UK: ˈɡreɪp.vaɪn] [US: ˈɡreɪp.ˌvaɪn]

suttogó propaganda főnév

whispering campaign noun
[UK: ˈwɪ.spər.ɪŋ kæm.ˈpeɪn] [US: ˈwɪ.spər.ɪŋ kæm.ˈpeɪn]

suttogó szóbeszéd főnév

whisper [whispers] noun
[UK: ˈwɪ.spə(r)] [US: ˈwɪ.spər]

suttogva határozószó

below one's breath adverb
[UK: bɪ.ˈləʊ wʌnz breθ] [US: bəˈlo.ʊ wʌnz ˈbreθ]

under one's breath adverb
[UK: ˈʌnd.ə(r) wʌnz breθ] [US: ˈʌnd.r̩ wʌnz ˈbreθ]

with bated breath adverb
[UK: wɪð ˈbæ.tɪd breθ] [US: wɪθ ˈbeɪ.təd ˈbreθ]

suttogva határozószó
ritk

susurringly adverb
[UK: sˈuːzərɪŋli] [US: sˈuːzɚrɪŋli]

suttogva beszél

speak in whispers[UK: spiːk ɪn ˈwɪ.spəz] [US: ˈspiːk ɪn ˈwɪ.spərz]

speak under one's breath[UK: spiːk ˈʌnd.ə(r) wʌnz breθ] [US: ˈspiːk ˈʌnd.r̩ wʌnz ˈbreθ]

suttogva mond ige

breathe [breathed, breathed, breathing, breathes] verb
[UK: briːð] [US: ˈbriːð]

hangos suttogás ige

stage-whisper verb
[UK: steɪdʒ ˈwɪ.spə(r)] [US: ˈsteɪdʒ ˈwɪ.spər]

You can find it in:

HungarianEnglish