Hungarian-English dictionary »

strichel meaning in English

HungarianEnglish
strichel ige

be on the game verb
[UK: bi ɒn ðə ɡeɪm] [US: bi ɑːn ðə ˈɡeɪm]

go on the street verb
[UK: ɡəʊ ɒn ðə striːt] [US: ˈɡoʊ ɑːn ðə ˈstriːt]

walk the streets (solicit) verb
[UK: wɔːk ðə striːts] [US: ˈwɑːk ðə ˈstriːts]

work the streets verb
[UK: ˈwɜːk ðə striːts] [US: ˈwɝːk ðə ˈstriːts]

strichelő kurva

street-walker on the beat[UK: striːt ˈwɔːk.ə(r) ɒn ðə biːt] [US: ˈstriːt ˈwɔːk.ər ɑːn ðə ˈbiːt]

strichelő kurva főnév
US

hustler [hustlers] noun
[UK: ˈhʌ.slə(r)] [US: ˈhʌ.sə.lər]

You can find it in:

HungarianEnglish