Hungarian-English dictionary » stranden meaning in English

Showing results for strand
Search instead for stranden
HungarianEnglish
strand főnév

beach◼◼◼ noun
[UK: biːtʃ] [US: ˈbiːtʃ]

lido noun
[UK: ˈliː.dəʊ] [US: ˈliːdo.ʊ]

open-air bath noun
[UK: ˈəʊ.pən eə(r) bɑːθ] [US: ˈoʊ.pən ˈer ˈbæθ]

plage noun
[UK: plɑːʒ] [US: plɑːʒ]

sands noun
[UK: sændz] [US: ˈsændz]

strand kocsi főnév

beach wagon noun
[UK: biːtʃ ˈwæ.ɡən] [US: ˈbiːtʃ ˈwæ.ɡən]

strand papucs

flip-flop[UK: flɪp flɒp] [US: ˈflɪp ˈflɑːp]

strand-röplabda főnév

beach volleyball noun
[UK: biːtʃ ˈvɒ.lɪ.bɔːl] [US: ˈbiːtʃ ˈvɑː.li.ˌbɒl]

stranddal rendelkező melléknév

beached adjective
[UK: biːtʃt] [US: ˈbiːtʃt]

strandfürdő főnév

lido noun
[UK: ˈliː.dəʊ] [US: ˈliːdo.ʊ]

strandkalap főnév

beach hat noun
[UK: biːtʃ hæt] [US: ˈbiːtʃ ˈhæt]

sun hat noun
[UK: sʌn hæt] [US: ˈsən ˈhæt]

strandkocsi főnév

beach-wagon noun
[UK: biːtʃ ˈwæ.ɡən] [US: ˈbiːtʃ ˈwæ.ɡən]

strandlabda

beach ball

strandnyugszék főnév

beach-rest noun
[UK: biːtʃ rest] [US: ˈbiːtʃ ˈrest]

strandok alkalmi munkása

beachcomber[UK: biːtʃ ˈkomə(r)] [US: ˈbiːtʃ ˈkomər]

strandol ige

bathe verb
[UK: beɪð] [US: ˈbeɪð]

strandolás főnév

bathing◼◼◻ noun
[UK: ˈbɑː.θɪŋ] [US: ˈbeɪ.ðɪŋ]

strandoló főnév

bather noun
[UK: ˈbeɪ.ðə(r)] [US: ˈbæ.ðər]

beachgoer noun

strandőr főnév

beach-guard noun
[UK: biːtʃ ɡɑːd] [US: ˈbiːtʃ ˈɡɑːrd]

life-guard noun
[UK: laɪf ɡɑːd] [US: ˈlaɪf ˈɡɑːrd]

lifeguard noun
[UK: ˈlaɪf.ɡɑːd] [US: ˈlaɪf.ˌɡɑːrd]

strandpapucs főnév

beach loafers noun
[UK: biːtʃ ˈləʊ.fəz] [US: ˈbiːtʃ ˈloʊ.fəz]

flip-flop noun
[UK: flɪp flɒp] [US: ˈflɪp ˈflɑːp]

strandpapucs biz főnév

flip-flops noun

strandröplabda főnév

beach volleyball noun
[UK: biːtʃ ˈvɒ.lɪ.bɔːl] [US: ˈbiːtʃ ˈvɑː.li.ˌbɒl]

strandruha főnév

beachwear noun
[UK: ˈbiːt.ʃweə(r)] [US: ˈbiːt.ʃweər]

plage-wear noun
[UK: plɑːʒ weə(r)] [US: plɑːʒ ˈwer]

sun-dress noun

strandtisztítás

beach cleaning

beach cleanup

strandviselet főnév

beachwear noun
[UK: ˈbiːt.ʃweə(r)] [US: ˈbiːt.ʃweər]

plage-wear noun
[UK: plɑːʒ weə(r)] [US: plɑːʒ ˈwer]

Nordstrandit (ásv) főnév

Nordstrandite noun
[UK: nˈɔːdstrəndˌaɪt] [US: nˈoːrdstrəndˌaɪt]

tengerparti strandőr (olykor selyemfiú) főnév

beachboy noun
[UK: bˈiːtʃbɔɪ] [US: bˈiːtʃbɔɪ]

You can find it in:

HungarianEnglish

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies