Hungarian-English dictionary »

stará meaning in English

Results: sta
I'd rather look for this: stará
HungarianEnglish
stabil melléknév

stable [stabler, stablest]◼◼◼ adjective
[UK: ˈsteɪb.l̩] [US: ˈsteɪb.l̩]

stabile◼◻◻ adjective
[UK: ˈsteɪ.bəl] [US: ˈsteɪ.bəl]

fixed◼◻◻ adjective
[UK: fɪkst] [US: ˈfɪkst]

stiff [stiffer, stiffest]◼◻◻ adjective
[UK: stɪf] [US: ˈstɪf]

stabler adjective
[UK: ˈsteɪ.bə.lə(r)] [US: ˈsteɪ.bə.lər]

stabil egyensúlyi állapot

true equilibrium[UK: truː ˌiː.kwɪ.ˈlɪ.brɪəm] [US: ˈtruː ˌi.kwə.ˈlɪ.briəm]

stabil felépítésű melléknév

fixed adjective
[UK: fɪkst] [US: ˈfɪkst]

stabilan határozószó

stably◼◼◼ adverb
[UK: stæ.bi] [US: stæ.bi]

solidly◼◼◻ adverb
[UK: ˈsɒ.lɪd.li] [US: ˈsɑː.ləd.li]

stabilitás főnév

stability [stabilities]◼◼◼ noun
[UK: stə.ˈbɪ.lɪ.ti] [US: stə.ˈbɪ.lə.ti]

stabilizáció főnév

stabilization [stabilizations]◼◼◼ noun
[UK: ˌsteɪ.bə.laɪ.ˈzeɪʃ.n̩] [US: ˌste.bə.lə.ˈzeɪʃ.n̩]

stabilizál ige

stabilize [stabilized, stabilized, stabilizing, stabilizes]◼◼◼ verb
[UK: ˈsteɪ.bə.laɪz] [US: ˈsteɪ.bə.ˌlaɪz]

stabilise (GB) [stabilised, stabilised, stabilising, stabilises]◼◼◼ verb
[UK: stˈeɪbəlˌaɪz] [US: stˈeɪbəlˌaɪz]

ballast [ballasted, ballasted, ballasting, ballasts]◼◻◻ verb
[UK: ˈbæ.ləst] [US: ˈbæ.ləst]

make stable verb
[UK: ˈmeɪk ˈsteɪb.l̩] [US: ˈmeɪk ˈsteɪb.l̩]

stabilify verb
[UK: steɪbˈɪlɪfˌaɪ] [US: steɪbˈɪlᵻfˌaɪ]

stabilizál főnév

stabilate [stabilates] noun
[UK: stˈeɪbɪlˌeɪt] [US: stˈeɪbᵻlˌeɪt]

stabilizálás főnév

ageing◼◼◼ noun
[UK: ˈeɪdʒ.ɪŋ] [US: ˈeɪdʒ.ɪŋ]

stabilizáló melléknév

stabilizing◼◼◼ adjective
[UK: ˈsteɪ.bə.laɪz.ɪŋ] [US: ˈsteɪ.bə.ˌlaɪz.ɪŋ]

stabilizáló főnév

stabiliser [stabilisers]◼◼◼ noun

stabilizáló berendezés

stabilizator[UK: ˈsteɪ.bɪ.laɪ.zeɪ.tə] [US: ˈsteɪ.bɪ.laɪ.zeɪ.tə]

stabilizáló berendezés főnév

stabilizer [stabilizers] noun
[UK: ˈsteɪ.bə.laɪ.zə(r)] [US: ˈsteɪ.bə.ˌlaɪ.zər]

stabilizáló felület főnév

empennage noun
[UK: em.ˈpe.nɪʒ] [US: ˌɑːm.pə.ˈnɑːʒ]

stabilizátor főnév

stabilizer [stabilizers]◼◼◼ noun
[UK: ˈsteɪ.bə.laɪ.zə(r)] [US: ˈsteɪ.bə.ˌlaɪ.zər]

stabiliser [stabilisers]◼◼◼ noun

stabilizator◼◻◻ noun
[UK: ˈsteɪ.bɪ.laɪ.zeɪ.tə] [US: ˈsteɪ.bɪ.laɪ.zeɪ.tə]

stabilizátor rúd főnév

anti roll bar noun
[UK: ˈæn.ti rəʊl bɑː(r)] [US: ˈæn.ti roʊl ˈbɑːr]

stabilizátorok

stabilisers◼◼◼

stabillá tesz ige

stabilitate verb
[UK: stəbˈɪlɪtˌeɪt] [US: stəbˈɪlᵻtˌeɪt]

stabillá tesz főnév

stabilate [stabilates] noun
[UK: stˈeɪbɪlˌeɪt] [US: stˈeɪbᵻlˌeɪt]

staccato főnév

staccato◼◼◼ noun
[UK: stəˈk.ɑː.təʊ] [US: stəˈk.ɑːˌto.ʊ]

staccato jelzés

staccato mark[UK: stəˈk.ɑː.təʊ mɑːk] [US: stəˈk.ɑːˌto.ʊ ˈmɑːrk]

staccato vonóvezetés

staccato bowing[UK: stəˈk.ɑː.təʊ ˈbəʊɪŋ] [US: stəˈk.ɑːˌto.ʊ ˈboʊɪŋ]

staccatoval jelzett hang

staccato note[UK: stəˈk.ɑː.təʊ nəʊt] [US: stəˈk.ɑːˌto.ʊ noʊt]

staccatoval játszott hang

staccato note[UK: stəˈk.ɑː.təʊ nəʊt] [US: stəˈk.ɑːˌto.ʊ noʊt]

staccatoval énekelt hang

staccato note[UK: stəˈk.ɑː.təʊ nəʊt] [US: stəˈk.ɑːˌto.ʊ noʊt]

stacionárius főnév

steady-state [steady-states]◼◼◼ noun
[UK: ˈste.di steɪt] [US: ˈste.di ˈsteɪt]

stacionárius melléknév

steady [steadier, steadiest]◼◼◻ adjective
[UK: ˈste.di] [US: ˈste.di]

stacionárius pont

stationary point◼◼◼[UK: ˈsteɪ.ʃən.ri pɔɪnt] [US: ˈsteɪ.ʃə.ˌne.ri ˈpɔɪnt]

stacionárius állapot főnév

steady state [steady states] noun
[UK: ˈste.di steɪt] [US: ˈste.di ˈsteɪt]

12