Hungarian-English dictionary »

sokat meaning in English

HungarianEnglish
sokat

a lot◼◼◼[UK: ə lɒt] [US: ə ˈlɑːt]

lot [lots]◼◼◼ noun
[UK: lɒt] [US: ˈlɑːt]

lot of◼◼◼[UK: lɒt əv] [US: ˈlɑːt əv]

a lot of◼◼◼[UK: ə lɒt əv] [US: ə ˈlɑːt əv]

sokat befogadó

elastic[UK: ɪ.ˈlæ.stɪk] [US: ə.ˈlæ.stɪk]

sokat beszél

chin[UK: tʃɪn] [US: ˈtʃɪn]

have a long tongue[UK: həv ə ˈlɒŋ tʌŋ] [US: həv ə ˈlɔːŋ ˈtəŋ]

palaver [palavers] noun
[UK: pə.ˈlɑː.və(r)] [US: pə.ˈlɑː.vər]

sokat beszélnek róla

be much in evidence[UK: bi ˈmʌtʃ ɪn ˈe.vɪ.dəns] [US: bi ˈmʌtʃ ɪn ˈe.və.dəns]

sokat betegeskedett gyermekkorában

she was often ill as a child[UK: ʃiː wɒz ˈɒf.n̩ ɪl əz ə tʃaɪld] [US: ˈʃiː wəz ˈɔːf.n̩ ˈɪl ˈæz ə ˈtʃaɪld]

sokat dicsért

much-praised[UK: ˈmʌtʃ preɪzd] [US: ˈmʌtʃ ˈpreɪzd]

sokat dolgozik

working a lot◼◼◼[UK: ˈwɜːk.ɪŋ ə lɒt] [US: ˈwɝːk.ɪŋ ə ˈlɑːt]

sokat elbír

have a broad back[UK: həv ə brɔːd ˈbæk] [US: həv ə ˈbrɒd ˈbæk]

his shoulders are broad enough[UK: hɪz ˈʃəʊl.dəz ə(r) brɔːd ɪ.ˈnʌf] [US: ˈhɪz ˈʃoʊl.dəz ˈɑːr ˈbrɒd ə.ˈnəf]

sokat éltem át

I've been through a lot◼◼◼[UK: aɪv biːn θruː ə lɒt] [US: aɪv ˈbɪn θruː ə ˈlɑːt]

sokat elvisel

he can take a lot◼◼◼[UK: hiː kæn teɪk ə lɒt] [US: ˈhiː ˈkæn ˈteɪk ə ˈlɑːt]

sokat emlegetik a lapok

be in the news[UK: bi ɪn ðə njuːz] [US: bi ɪn ðə ˈnuːz]

sokat enged meg magának

presume too much◼◼◼[UK: prɪˈz.juːm tuː ˈmʌtʃ] [US: prə.ˈzuːm ˈtuː ˈmʌtʃ]

sokat érő ékszer

jewel of great worth[UK: ˈdʒuːəl əv ˈɡreɪt wɜːθ] [US: ˈdʒuːəl əv ˈɡreɪt ˈwɝːθ]

sokat eszik ige

overeat [overate, overeaten, overeating, overeats]◼◼◼ irregular verb
[UK: ˌəʊv.ə.ˈriːt ˌəʊv.ə.ˈreɪt ˌəʊv.ə.ˈriːt.n̩] [US: ˌoʊv.ə.ˈriːt ˌoʊv.ə.ˈreɪt ˌoʊv.ə.ˈriːt.n̩]

sokat fáradozik (vmivel)

take no little pains over something[UK: teɪk nəʊ ˈlɪt.l̩ peɪnz ˈəʊv.ə(r) ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈteɪk ˈnoʊ ˈlɪt.l̩ ˈpeɪnz ˈoʊv.r̩ ˈsʌm.θɪŋ]

sokat fecseg

have a long tongue[UK: həv ə ˈlɒŋ tʌŋ] [US: həv ə ˈlɔːŋ ˈtəŋ]

talk away[UK: ˈtɔːk ə.ˈweɪ] [US: ˈtɔːk ə.ˈweɪ]

sokat fecsegő személy

bilge artist[UK: bɪldʒ ˈɑː.tɪst] [US: bɪldʒ ˈɑːr.təst]

sokat fogyaszt (vmiből)

make a hole in something[UK: ˈmeɪk ə həʊl ɪn ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈmeɪk ə hoʊl ɪn ˈsʌm.θɪŋ]

sokat forgatott melléknév

well-thumbed adjective
[UK: wel ˈθʌmd] [US: ˈwel ˈθʌmd]

sokat gondolok rád

I think a great deal of you[UK: ˈaɪ ˈθɪŋk ə ˈɡreɪt diːl əv juː] [US: ˈaɪ ˈθɪŋk ə ˈɡreɪt ˈdiːl əv ˈjuː]

sokat használt (átv) melléknév

time-worn adjective
[UK: ˈtaɪm wɔːn] [US: ˈtaɪm ˈwɔːrn]

sokat használt szó

vogue word[UK: vəʊɡ ˈwɜːd] [US: voʊɡ ˈwɝːd]

sokat hazardíroz

sail close to the wind[UK: seɪl kləʊz tuː ðə wɪnd] [US: ˈseɪl kloʊz ˈtuː ðə wɪnd]

sokat ígérő

promising◼◼◼ adjective
[UK: ˈprɒ.mɪs.ɪŋ] [US: ˈprɑː.məs.ɪŋ]

likely [likelier, likeliest]◼◼◻ adjective
[UK: ˈlaɪk.li] [US: ˈlaɪk.li]

hopeful◼◻◻[UK: ˈhəʊp.fəl] [US: ˈhoʊp.fəl]

fair[UK: feə(r)] [US: ˈfer]

sokat ígérő ifjú

youth of great promise[UK: juːθ əv ˈɡreɪt ˈprɒ.mɪs] [US: ˈjuːθ əv ˈɡreɪt ˈprɑː.məs]

sokat ígérően határozószó

promisingly adverb
[UK: ˈprɒ.mɪ.sɪŋ.li] [US: ˈprɒ.mɪ.sɪŋ.li]

sokat írnak róla

be much in evidence[UK: bi ˈmʌtʃ ɪn ˈe.vɪ.dəns] [US: bi ˈmʌtʃ ɪn ˈe.və.dəns]

sokat író szerző főnév

polygraph [polygraphs] noun
[UK: ˈpɒ.li.ɡræf] [US: ˈpɑː.lɪ.ˌɡræf]

sokat iszik

drink deep[UK: drɪŋk diːp] [US: ˈdrɪŋk ˈdiːp]

sokat jár szórakozni

go places[UK: ɡəʊ ˈpleɪs.ɪz] [US: ˈɡoʊ ˈpleɪs.ɪz]

12

You can find it in:

HungarianEnglish