Hungarian-English dictionary »

sodródik meaning in English

HungarianEnglish
sodródik ige

drift [drifted, drifted, drifting, drifts]◼◼◼ verb
[UK: drɪft] [US: ˈdrɪft]

float [floated, floated, floating, floats]◼◼◻ verb
[UK: fləʊt] [US: floʊt]

drive [drove, driven, driving, drives]◼◻◻ irregular verb
[UK: draɪv drəʊv ˈdrɪv.n̩] [US: ˈdraɪv droʊv ˈdrɪv.n̩]

be adrift◼◻◻ verb
[UK: bi ə.ˈdrɪft] [US: bi ə.ˈdrɪft]

crab [crabbed, crabbed, crabbing, crabs] verb
[UK: kræb] [US: ˈkræb]

drift with the current verb
[UK: drɪft wɪð ðə ˈkʌ.rənt] [US: ˈdrɪft wɪθ ðə ˈkɜː.rənt]

float at random verb
[UK: fləʊt ət ˈræn.dəm] [US: floʊt ət ˈræn.dəm]

pirl verb
[UK: pˈɜːl] [US: pˈɜːl]

sodródik az árral (átv)

go with the stream[UK: ɡəʊ wɪð ðə striːm] [US: ˈɡoʊ wɪθ ðə ˈstriːm]

go with the tide[UK: ɡəʊ wɪð ðə taɪd] [US: ˈɡoʊ wɪθ ðə ˈtaɪd]

belesodródik (vmbe) (átv) ige

get involved in something verb
[UK: ˈɡet ɪn.ˈvɒlvd ɪn ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈɡet ˌɪn.ˈvɑːlvd ɪn ˈsʌm.θɪŋ]

elsodródik ige

drive [drove, driven, driving, drives] irregular verb
[UK: draɪv drəʊv ˈdrɪv.n̩] [US: ˈdraɪv droʊv ˈdrɪv.n̩]

nyílt tengerre sodródik

claw off[UK: klɔː ɒf] [US: ˈklɒ ˈɒf]

claw off a coast[UK: klɔː ɒf ə kəʊst] [US: ˈklɒ ˈɒf ə koʊst]

oldalával sodródik a part felé

drive bodily upon the coast[UK: draɪv ˈbɒ.də.li ə.ˈpɒn ðə kəʊst] [US: ˈdraɪv ˈbɑː.də.li ə.ˈpɑːn ðə koʊst]

szétsodródik ige

become fagged verb
[UK: bɪˈkʌm fæɡd] [US: bɪˈkʌm fæɡd]

fag out verb
[UK: fæɡ ˈaʊt] [US: ˈfæɡ ˈaʊt]

fag [fagged, fagged, fagging, fags] verb
[UK: fæɡ] [US: ˈfæɡ]

untwine [untwined, untwined, untwining, untwines] verb
[UK: ˈʌn.ˈtwaɪn] [US: ən.ˈtwaɪn]

tovasodródik ige

drift along verb
[UK: drɪft ə.ˈlɒŋ] [US: ˈdrɪft ə.ˈlɔːŋ]

összesodródik

cockle [cockles] noun
[UK: ˈkɒk.l̩] [US: ˈkɒk.l̩]

convolve [convolved, convolved, convolving, convolves] verb
[UK: kən.ˈvɒlv] [US: kən.ˈvɑːlv]

You can find it in:

HungarianEnglish