Hungarian-English dictionary »

semmi sem történt köztetek? meaning in English

HungarianEnglish
Semmi sem történt köztetek?

Did nothing pass between you?[UK: dɪd ˈnʌ.θɪŋ pɑːs bɪ.ˈtwiːn juː] [US: ˈdɪd ˈnʌ.θɪŋ ˈpæs bɪ.ˈtwiːn ˈjuː]

You can find it in:

HungarianEnglish