Hungarian-English dictionary »

sügér (perca) meaning in English

HungarianEnglish
sügér (Perca) főnév

perch [perches]◼◼◼ noun
[UK: pɜːtʃ] [US: ˈpɝːtʃ]

csapósügér (Perca fluviatilis) főnév

perch [perches]◼◼◼ noun
[UK: pɜːtʃ] [US: ˈpɝːtʃ]

English perch noun
[UK: ˈɪŋ.ɡlɪʃ pɜːtʃ] [US: ˈɪŋ.ˌɡlɪʃ ˈpɝːtʃ]

European perch noun
[UK: ˌjʊə.rə.ˈpɪən pɜːtʃ] [US: ˌjʊ.rə.ˈpiːən ˈpɝːtʃ]

redfin perch noun
[UK: rˈedfɪn pˈɜːtʃ] [US: rˈedfɪn pˈɜːtʃ]

You can find it in:

HungarianEnglish