Hungarian-English dictionary » súg meaning in English

HungarianEnglish
súg ige

whisper◼◼◼ verb
[UK: ˈwɪ.spə(r)] [US: ˈwɪ.spər]

cheat verb
[UK: tʃiːt] [US: ˈtʃiːt]

prompt verb
[UK: prɒmpt] [US: ˈprɑːmpt]

súgva határozószó

below one's breath adverb
[UK: bɪ.ˈləʊ wʌnz breθ] [US: bəˈlo.ʊ wʌnz ˈbreθ]

promptingly adverb
[UK: ˈprɒmptɪŋli ] [US: ˈprɑmptɪŋli ]

súgás főnév

whisper◼◼◼ noun
[UK: ˈwɪ.spə(r)] [US: ˈwɪ.spər]

prompting noun
[UK: ˈprɒmpt.ɪŋ] [US: ˈprɑːmpt.ɪŋ]

stage-whisper noun
[UK: steɪdʒ ˈwɪ.spə(r)] [US: ˈsteɪdʒ ˈwɪ.spər]

whispering noun
[UK: ˈwɪ.spər.ɪŋ] [US: ˈwɪ.spər.ɪŋ]

súgás (színházi, iskolai)

prompt[UK: prɒmpt] [US: ˈprɑːmpt]

súgás-búgás főnév

whisper◼◼◼ noun
[UK: ˈwɪ.spə(r)] [US: ˈwɪ.spər]

whispering noun
[UK: ˈwɪ.spər.ɪŋ] [US: ˈwɪ.spər.ɪŋ]

súgó főnév

prompter◼◼◼ noun
[UK: ˈprɒmp.tə(r)] [US: ˈprɒmp.tər]

prompter (the person who does the prompting) noun
[UK: ˈprɒmp.tə(r)] [US: ˈprɒmp.tər]

whisperer noun
[UK: ˈwɪ.spə.rə(r)] [US: ˈwɪ.spə.rər]

súgógép főnév

teleprompter◼◼◼ noun
[UK: ˈte.lɪ.prɒmp.tə(r)] [US: ˈte.lə.ˌprɑːmp.tər]

autocue noun
[UK: ˈɔː.təʊ.kjuː] [US: ˈɔːto.ʊ.kjuː]

súgókönyv főnév

prompt-book noun
[UK: prɒmpt bʊk] [US: ˈprɑːmpt ˈbʊk]

súgólyuk főnév

prompt box noun
[UK: prɒmpt bɒks] [US: ˈprɑːmpt ˈbɑːks]

prompt-box noun
[UK: prɒmpt bɒks] [US: ˈprɑːmpt ˈbɑːks]

prompter's box noun
[UK: ˈprɒmptəz bɒks ] [US: ˈprɑmptərz bɑks ]

súgópéldány főnév

prompt-book noun
[UK: prɒmpt bʊk] [US: ˈprɑːmpt ˈbʊk]

prompt-copy noun
[UK: prɒmpt ˈkɒ.pi] [US: ˈprɑːmpt ˈkɑː.pi]

besúg ige

blew verb
[UK: bluː] [US: ˈbluː]

blow (blew, blown) verb
[UK: bləʊ bluː bləʊn] [US: ˈbloʊ ˈbluː ˈbloʊn]
irregular verb: Infinitive[V1] (Simple Past[V2], Past Perfect[V3])

finger verb
[UK: ˈfɪŋ.ɡə(r)] [US: ˈfɪŋ.ɡər]

fink on somebody verb
[UK: ˈfɪŋk ɒn ˈsʌm.bə.di] [US: ˈfɪŋk ɑːn ˈsʌm.ˌbɑː.di]

peach verb
[UK: piːtʃ] [US: ˈpiːtʃ]

sneak in verb
[UK: sniːk ɪn] [US: ˈsniːk ɪn]

squeak verb
[UK: skwiːk] [US: ˈskwiːk]

besúg biz ige

grass on verb

rat out verb

besúg GB ige

grass up verb

besúg (átv) ige

stool verb
[UK: stuːl] [US: ˈstuːl]

besúg vkt

blow on somebody[UK: bləʊ ɒn ˈsʌm.bə.di] [US: ˈbloʊ ɑːn ˈsʌm.ˌbɑː.di]

inform against somebody[UK: ɪn.ˈfɔːm ə.ˈɡenst ˈsʌm.bə.di] [US: ˌɪn.ˈfɔːrm ə.ˈɡenst ˈsʌm.ˌbɑː.di]

inform on somebody[UK: ɪn.ˈfɔːm ɒn ˈsʌm.bə.di] [US: ˌɪn.ˈfɔːrm ɑːn ˈsʌm.ˌbɑː.di]

peach against somebody[UK: piːtʃ ə.ˈɡenst ˈsʌm.bə.di] [US: ˈpiːtʃ ə.ˈɡenst ˈsʌm.ˌbɑː.di]

peach on somebody[UK: piːtʃ ɒn ˈsʌm.bə.di] [US: ˈpiːtʃ ɑːn ˈsʌm.ˌbɑː.di]

shit on somebody[UK: ʃɪt ɒn ˈsʌm.bə.di] [US: ˈʃiːt ɑːn ˈsʌm.ˌbɑː.di]

12

You can find it in:

HungarianEnglish

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies