Hungarian-English dictionary »

rothadt meaning in English

HungarianEnglish
rothadt

rotten◼◼◼ adjective
[UK: ˈrɒt.n̩] [US: ˈrɑːt.n̩]

putrefy [putrefied, putrefied, putrefying, putrefies]◼◻◻ verb
[UK: ˈpjuː.trɪ.faɪ] [US: ˈpjuː.trɪ.faɪ]

carrion noun
[UK: ˈkæ.rɪən] [US: ˈke.riən]

decayed adjective
[UK: dɪˈk.eɪd] [US: dəˈk.eɪd]

retted adjective
[UK: ˈre.tɪd] [US: ˈre.tɪd]

rothadt (putidus) melléknév

putid adjective
[UK: pjˈuːtɪd] [US: pjˈuːɾɪd]

rothadt (putridus) melléknév

putrid◼◼◼ adjective
[UK: ˈpjuː.trɪd] [US: ˈpjuː.trəd]

rothadtság főnév

putridity noun
[UK: pjuː.ˈtrɪ.dɪ.ti] [US: pjuː.ˈtrɪ.dɪ.ti]

putridness noun
[UK: ˈpjuːtrɪdnəs ] [US: ˈpjutrɪdnəs ]

rot [rots] noun
[UK: rɒt] [US: ˈrɑːt]

rottenness noun
[UK: ˈrɒtn nəs] [US: ˈrɒtn nəs]

You can find it in:

HungarianEnglish