Hungarian-English dictionary »

rotációs meaning in English

HungarianEnglish
rotációs melléknév

rotational◼◼◼ adjective
[UK: rəʊ.ˈteɪʃ.n̩əl] [US: roʊ.ˈteɪʃ.n̩əl]

rotációs fényképnyomás főnév

rotogravure [rotogravures] noun
[UK: ˌrəʊ.təʊ.ɡrə.ˈvjʊə(r)] [US: ˌroʊto.ʊ.ɡrə.ˈvjʊər]

rotációs gép

rotary printing-press[UK: ˈrəʊ.tə.ri ˈprɪnt.ɪŋ pres] [US: ˈroʊ.tə.ri ˈprɪnt.ɪŋ ˈpres]

rotációs henger (papír) főnév

web [webs] noun
[UK: web] [US: ˈweb]

rotációs kapa főnév

rototiller◼◼◼ noun
[UK: ˈrotə.ˌtɪ.lə(r)] [US: ˈrotə.ˌtɪ.lər]

rotációs kvantumszám

rotational quantum number[UK: rəʊ.ˈteɪʃ.n̩əl ˈkwɒn.təm ˈnʌm.bə(r)] [US: roʊ.ˈteɪʃ.n̩əl ˈkwɑːn.təm ˈnʌm.br̩]

rotációs nyomat főnév

rotogravure [rotogravures]◼◼◻ noun
[UK: ˌrəʊ.təʊ.ɡrə.ˈvjʊə(r)] [US: ˌroʊto.ʊ.ɡrə.ˈvjʊər]

rotációs rostképzés

rotary fiberization[UK: ˈrəʊ.tə.ri] [US: ˈroʊ.tə.ri]

rotációs szálképzés

rotary fiberization[UK: ˈrəʊ.tə.ri] [US: ˈroʊ.tə.ri]

You can find it in:

HungarianEnglish