Hungarian-English dictionary »

rossz szellem meaning in English

HungarianEnglish
rossz szellem

demon◼◼◼ noun
[UK: ˈdiː.mən] [US: ˈdiː.mən]

cow◼◼◻[UK: kaʊ] [US: ˈkaʊ]

evil genius◼◻◻[UK: ˈiːv.l̩ ˈdʒiː.nɪəs] [US: ˈiːv.l̩ ˈdʒiː.njəs]

blue-devil[UK: bluː ˈdev.l̩] [US: ˈbluː ˈdev.l̩]

cacodaemon noun
[UK: kˈakədˌiːmən] [US: kˈækədˌiːmən]

cacodemon noun
[UK: kˈakəʊdmən] [US: kˈækoʊdmən]

devil[UK: ˈdev.l̩] [US: ˈdev.l̩]

megszabadít vkt a rossz szellemtől

dispossess somebody of an evil spirit[UK: ˌdɪ.spə.ˈzes ˈsʌm.bə.di əv ən ˈiːv.l̩ ˈspɪ.rɪt] [US: ˌdɪ.spə.ˈzes ˈsʌm.ˌbɑː.di əv ˈæn ˈiːv.l̩ ˈspɪ.rət]

You can find it in:

HungarianEnglish