Hungarian-English dictionary »

rk meaning in English

HungarianEnglish
… farkú melléknév

…tailed adjective
[UK: teɪld] [US: ˈteɪld]

… mint bárki más

… than anyone else[UK: ðæn ˈe.ni.wʌn els] [US: ˈðæn ˈe.ni.wʌn ˈels]

… than everyone else[UK: ðæn ˈev.rɪ.wʌn els] [US: ˈðæn ˈev.ri.ˌwʌn ˈels]

… torkú melléknév

…throated adjective
[UK: ˈθrəʊ.tɪd] [US: ˈθroʊ.tɪd]

…párkány

subsellium[UK: sʌbsˈeliəm] [US: sʌbsˈeliəm]

…sarkú

heeled[UK: hiːld] [US: ˈhiːld]

"szegénység sújtotta polgár" (South Park egy epizódjából)

pov (poverty stricken citizen)

8-10 kölyökcserkész

den[UK: den] [US: ˈden]

8-11 éves lánycserkész főnév

brownie [brownies] noun
[UK: ˈbraʊ.ni] [US: ˈbraʊ.ni]

<deszka, amelyet a country és western zenében ritmushangszerként használnak>

scrubboard noun
[UK: ˈskrʌb.ɪŋ bɔːd] [US: ˈskrʌb.ɪŋ ˈbɔːrd]

a belváros térképe

city map[UK: ˈsɪ.ti mæp] [US: ˈsɪ.ti ˈmæp]

a fehérjék nem megfelelő feltekeredése/gombolyodása, így hibás harmadlagos térszerkezetek kialakulása főnév

misfolding noun
[UK: mɪsfˈəʊldɪŋ] [US: mɪsfˈoʊldɪŋ]

a föld minden sarkában (átv)

in all corners of the earth[UK: ɪn ɔːl ˈkɔː.nəz əv ðə ɜːθ] [US: ɪn ɔːl ˈkɔːr.nərz əv ðə ˈɝːθ]

a gondolataiba burkolódzva

in the privacy of one's thoughts[UK: ɪn ðə ˈprɪ.və.si əv wʌnz ˈθɔːts] [US: ɪn ðə ˈpraɪ.və.si əv wʌnz ˈθɔːts]

a gondolataiba burkolózva

in the privacy of one's thoughts[UK: ɪn ðə ˈprɪ.və.si əv wʌnz ˈθɔːts] [US: ɪn ðə ˈpraɪ.və.si əv wʌnz ˈθɔːts]

a halál torkában volt (átv)

he has been very near to death's door[UK: hiː hæz biːn ˈver.i nɪə(r) tuː ˈdeθs dɔː(r)] [US: ˈhiː ˈhæz ˈbɪn ˈver.i ˈnɪr ˈtuː ˈdeθs ˈdɔːr]

a halál torkában voltam

I was very near dead[UK: ˈaɪ wɒz ˈver.i nɪə(r) ded] [US: ˈaɪ wəz ˈver.i ˈnɪr ˈded]

a következő érkező vonat a 2-es vágányra a 1635-kor doncasterből jövő

the next train to arrive at platform 2 is the 1635 to doncaster[UK: ðə nekst treɪn tuː ə.ˈraɪv ət ˈplæt.fɔːm ɪz ðə tuː ˈdɒŋk.æ.stə(r)] [US: ðə ˈnekst ˈtreɪn ˈtuː ə.ˈraɪv ət ˈplæt.ˌfɔːrm ˈɪz ðə ˈtuː ˈdɒŋk.æ.stər]

a markában tart

have a hold on◼◼◼[UK: həv ə həʊld ɒn] [US: həv ə hoʊld ɑːn]

a markában tart valakit

have a hold over somebody[UK: həv ə həʊld ˈəʊv.ə(r) ˈsʌm.bə.di] [US: həv ə hoʊld ˈoʊv.r̩ ˈsʌm.ˌbɑː.di]

a park a folyóig terjed

the park reaches down to the river[UK: ðə pɑːk ˈriː.tʃɪz daʊn tuː ðə ˈrɪ.və(r)] [US: ðə ˈpɑːrk ˈriː.tʃəz ˈdaʊn ˈtuː ðə ˈrɪ.vər]

a pohárköszöntők jegyzéke

toast-list[UK: təʊst lɪst] [US: toʊst ˈlɪst]

a posta megérkezett

the post has come[UK: ðə pəʊst hæz kʌm] [US: ðə poʊst ˈhæz ˈkəm]

a réteges szerkezetű légkör legalsó része főnév

troposphere [tropospheres] noun
[UK: ˈtrɒ.pə.sfɪə] [US: ˈtrɑː.pə.ˌsfiːər]

a sarkkörön belül lakók főnév

periscii noun
[UK: pˈerɪsˌɪaɪ] [US: pˈerɪsˌɪaɪ]

a sarkon túl

round the corner◼◼◼[UK: ˈraʊnd ðə ˈkɔː.nə(r)] [US: ˈraʊnd ðə ˈkɔːr.nər]

A sarkvidék

the Arctic◼◼◼[UK: ðə ˈɑːk.tɪk] [US: ðə ˈɑːrk.tɪk]

a szája sarka körül mosoly bujkált

a smile lingered about the corners of his mouth[UK: ə smaɪl ˈlɪŋ.ɡəd ə.ˈbaʊt ðə ˈkɔː.nəz əv hɪz maʊθ] [US: ə ˈsmaɪl ˈlɪŋ.ɡərd ə.ˈbaʊt ðə ˈkɔːr.nərz əv ˈhɪz ˈmaʊθ]

a szél torkában van

be in the wind's eye[UK: bi ɪn ðə wɪndz aɪ] [US: bi ɪn ðə wɪndz ˈaɪ]

a szobor a parkra néz (átv)

the statue faces the park[UK: ðə ˈstæ.tʃuː ˈfeɪ.sɪz ðə pɑːk] [US: ðə ˈstæ.ˌtʃuː ˈfeɪ.səz ðə ˈpɑːrk]

a szürke átlag

common run of mankind[UK: ˈkɒ.mən rʌn əv ˌmænˈk.aɪnd] [US: ˈkɑː.mən ˈrən əv ˈmænˈk.aɪnd]

ordinary run of mankind[UK: ˈɔː.dɪn.ri rʌn əv ˌmænˈk.aɪnd] [US: ˈɔːr.də.ˌne.ri ˈrən əv ˈmænˈk.aɪnd]

a torkának ugrik (átv)

fly at throat[UK: flaɪ ət θrəʊt] [US: ˈflaɪ ət θroʊt]

a vezérkarnál van

be on the staff[UK: bi ɒn ðə stɑːf] [US: bi ɑːn ðə ˈstæf]

a vonat beérkezik

the train pulls in[UK: ðə treɪn pʊlz ɪn] [US: ðə ˈtreɪn ˈpʊlz ɪn]

a vonatnak kettőkor kell megérkeznie

the train is due at two[UK: ðə treɪn ɪz djuː ət ˈtuː] [US: ðə ˈtreɪn ˈɪz ˈduː ət ˈtuː]

ablakpárkány főnév

windowsill◼◼◼ noun
[UK: ˈwɪn.dəʊ.sɪl] [US: ˈwɪndo.ʊ.sɪl]

sill [sills]◼◼◼ noun
[UK: sɪl] [US: ˈsɪl]

window-sill◼◻◻ noun
[UK: ˈwɪn.dəʊ sɪl] [US: ˈwɪndo.ʊ ˈsɪl]

stool [stools]◼◻◻ noun
[UK: stuːl] [US: ˈstuːl]

12