Hungarian-English dictionary » reno meaning in English

HungarianEnglish
Reno főnév

Reno◼◼◼ noun
[UK: ˈriː.nəʊ] [US: ˈriːno.ʊ]

reno főnév

renown noun
[UK: rɪ.ˈnaʊn] [US: rə.ˈnaʊn]

renonsz

renounce[UK: rɪ.ˈnaʊns] [US: ˌrɪ.ˈnaʊns]

renonszot csinál

renege verb
[UK: rɪ.ˈneɪɡ] [US: rə.ˈnɪɡ]

renounce verb
[UK: rɪ.ˈnaʊns] [US: ˌrɪ.ˈnaʊns]

revoke[UK: rɪ.ˈvəʊk] [US: rɪˈvoʊk]

renonszot csinál GB

flavour[UK: ˈfleɪ.və(r)] [US: ˈfleɪ.vər]

renováció

instauration[UK: ɪnstɔːrˈeɪʃən] [US: ɪnstɔːrˈeɪʃən]

renovál ige

renovate◼◼◼ verb
[UK: ˈre.nə.veɪt] [US: ˈre.nə.ˌvet]

recondition verb
[UK: ˌriːk.ən.ˈdɪʃ.n̩] [US: ˌrik.ən.ˈdɪʃ.n̩]

refurbish verb
[UK: ˌriː.ˈfɜː.bɪʃ] [US: ri.ˈfɝː.bɪʃ]

renoválás

renovation◼◼◼[UK: ˌre.nə.ˈveɪʃ.n̩] [US: ˌre.nə.ˈveɪʃ.n̩]

renováló főnév

renovator noun
[UK: ˈre.nə.veɪ.tə(r)] [US: ˈre.nə.ˌve.tər]

adrenocorticalis (adrenocorticalis) melléknév

adrenocortical adjective
[UK: ədrˌenəkˈɔːtɪkəl] [US: ədrˌenəkˈɔːrɾɪkəl]

adrenotropin (hipofízis-hormon)

adrenotropin[UK: ədrˈenətrˌɒpɪn] [US: ədrˈenətrˌɑːpɪn]

Dufrénoysit (ásv) főnév

Dufrenoysite noun
[UK: dˈʌfrənˌɔɪsaɪt] [US: dˈʌfrənˌɔɪsaɪt]

eldörrenő főnév

banging noun
[UK: ˈbæŋɪŋ] [US: ˈbæŋɪŋ]

frenológia (phrenologia) főnév

phrenology◼◼◼ noun
[UK: frə.ˈnɒ.lə.dʒi] [US: frə.ˈnɒ.lə.dʒi]

frenológiai (phrenologus) melléknév

phrenological◼◼◼ adjective
[UK: ˌfre.nə.ˈlɒ.dʒɪkəl] [US: ˌfre.nə.ˈlɒ.dʒɪkəl]

phrenologic adjective
[UK: frˌenəlˈɒdʒɪk] [US: frˌenəlˈɑːdʒɪk]

frenológus (phrenologus) főnév

phrenologist◼◼◼ noun
[UK: frɪ.ˈnɒ.lə.dʒɪst] [US: frɪ.ˈnɒ.lə.dʒɪst]

phrenologer noun
[UK: frˈenəlˌəʊdʒə] [US: frˈenəlˌoʊdʒɚ]

Grenoble főnév

Grenoble◼◼◼ noun
[UK: ɡrəˈno.bəl] [US: ɡrəˈno.bəl]

koponyatani (phrenologus) melléknév

phrenological◼◼◼ adjective
[UK: ˌfre.nə.ˈlɒ.dʒɪkəl] [US: ˌfre.nə.ˈlɒ.dʒɪkəl]

phrenologic adjective
[UK: frˌenəlˈɒdʒɪk] [US: frˌenəlˈɑːdʒɪk]

koponyatannal foglalkozó (phrenologus) főnév

phrenologer noun
[UK: frˈenəlˌəʊdʒə] [US: frˈenəlˌoʊdʒɚ]

phrenologist noun
[UK: frɪ.ˈnɒ.lə.dʒɪst] [US: frɪ.ˈnɒ.lə.dʒɪst]

koponyatannal kapcsolatos (phrenologus) melléknév

phrenologic adjective
[UK: frˌenəlˈɒdʒɪk] [US: frˌenəlˈɑːdʒɪk]

phrenological adjective
[UK: ˌfre.nə.ˈlɒ.dʒɪkəl] [US: ˌfre.nə.ˈlɒ.dʒɪkəl]

mellékvesekérgi (adrenocorticalis) melléknév

adrenocortical adjective
[UK: ədrˌenəkˈɔːtɪkəl] [US: ədrˌenəkˈɔːrɾɪkəl]

Morenosit (ásv) főnév

Morenosite noun
[UK: mˈɔːnəsˌaɪt] [US: mˈoːrnəsˌaɪt]

You can find it in:

HungarianEnglish

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies