Hungarian-English dictionary »

ravaszság meaning in English

HungarianEnglish
ravaszság

cunning◼◼◼ noun
[UK: ˈkʌn.ɪŋ] [US: ˈkʌn.ɪŋ]

finesse [finesses]◼◼◻ noun
[UK: fɪ.ˈnes] [US: fə.ˈnes]

guile◼◼◻ noun
[UK: ɡaɪl] [US: ˈɡaɪl]

wile [wiled, wiled, wiling, wiles]◼◼◻ verb
[UK: waɪl] [US: ˈwaɪl]

craft [crafts]◼◻◻ noun
[UK: krɑːft] [US: ˈkræft]

craftiness◼◻◻ noun
[UK: ˈkrɑːf.tɪ.nəs] [US: ˈkræf.tɪ.nəs]

shrewdness [shrewdnesses]◼◻◻ noun
[UK: ˈʃruːd.nəs] [US: ˈʃruːd.nəs]

astuteness◼◻◻ noun
[UK: ə.ˈstjuːt.nəs] [US: ə.ˈstuːt.nəs]

slyness◼◻◻ noun
[UK: ˈslaɪ.nəs] [US: sˈlaɪ.nəs]

artifice [artifices]◼◻◻ noun
[UK: ˈɑː.tɪ.fɪs] [US: ˈɑːr.tə.ˌfɪs]

acuteness [acutenesses] noun
[UK: ə.ˈkjuːt] [US: ə.ˈkjuːt.nəs]

artfulness noun
[UK: ˈɑːtfl.nəs] [US: ˈɑːrtfl.nəs]

canniness noun
[UK: ˈkænɪnəs ] [US: ˈkænɪnəs ]

cuteness noun
[UK: ˈkjuːt.nəs] [US: ˈkjuːt.nəs]

wiliness [wilinesses] noun
[UK: ˈwaɪlɪnəs ] [US: ˈwaɪlɪnəs ]

acuity [acuities] noun
[UK: ə.ˈkjuːə.ti] [US: ə.ˈkjuːə.ti]

archness noun
[UK: ɑːt.ʃnəs] [US: ɑːrt.ʃnəs]

disingenuousness noun
[UK: ˌdɪ.sɪn.ˈdʒe.njʊə.snəs] [US: ˌdɪ.ˌsɪn.ˈdʒe.njuːə.snəs]

foxiness noun
[UK: ˈfɒksɪnəs ] [US: ˈfɑksɪnəs ]

knowingness noun
[UK: ˈnəʊɪŋnəs ] [US: ˈnoʊɪŋnəs ]

sharpness noun
[UK: ˈʃɑːp.nəs] [US: ˈʃɑːrp.nəs]

slimness noun
[UK: ˈslɪm.nəs] [US: ˈslɪm.nəs]

solertiousness noun
[UK: sˈəʊləʃəsnəs] [US: sˈoʊlɚʃəsnəs]

subtilty noun
[UK: sˈʌbtɪlti] [US: sˈʌbtɪlti]

subtleness noun
[UK: ˈsʌtlnəs ] [US: ˈsʌtəlnəs ]

trickiness noun
[UK: ˈtrɪk.ɪ.nɪs] [US: ˈtrɪk.ɪ.nɪs]

vulpinism noun
[UK: vˈʌlpɪnˌɪzəm] [US: vˈʌlpɪnˌɪzəm]

weiliness noun
[UK: wˈeɪlinəs] [US: wˈeɪlɪnəs]

ravaszság főnév
ritk

callidity noun
[UK: kalˈɪdɪti] [US: kælˈɪdɪɾi]

ravaszsággal rávesz vkt (vmre)

cozen somebody into doing something[UK: ˈkʌz.n̩ ˈsʌm.bə.di ˈɪn.tə ˈduːɪŋ ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈkʌz.n̩ ˈsʌm.ˌbɑː.di ˌɪn.ˈtuː ˈduːɪŋ ˈsʌm.θɪŋ]

apró ravaszságokkal becsap

drib[UK: drˈɪb] [US: drˈɪb]

egy kis ravaszság

fiddle[UK: ˈfɪd.l̩] [US: ˈfɪd.l̩]

papi ravaszság

monkcraft[UK: mˈʌnkkraft] [US: mˈʌnkkræft]

You can find it in:

HungarianEnglish