Hungarian-English dictionary »

rater meaning in English

HungarianEnglish
rátér ige

advert [adverted, adverted, adverting, adverts] verb
[UK: ˈæd.vɜːt] [US: ˈæd.vərt]

rátér a lényegre

come down to brass tacks[UK: kʌm daʊn tuː brɑːs tæks] [US: ˈkəm ˈdaʊn ˈtuː ˈbræs ˈtæks]

come to brass tacks[UK: kʌm tuː brɑːs tæks] [US: ˈkəm ˈtuː ˈbræs ˈtæks]

get to brass tacks[UK: ˈɡet tuː brɑːs tæks] [US: ˈɡet ˈtuː ˈbræs ˈtæks]

rátér a részletekre

descend to particulars[UK: dɪ.ˈsend tuː pə.ˈtɪ.kjʊ.ləz] [US: də.ˈsend ˈtuː pər.ˈtɪ.kjə.lərz]

rátér a tárgyra

come to the point[UK: kʌm tuː ðə pɔɪnt] [US: ˈkəm ˈtuː ðə ˈpɔɪnt]

get down to the facts[UK: ˈɡet daʊn tuː ðə fækts] [US: ˈɡet ˈdaʊn ˈtuː ðə ˈfækts]

rátér egy kérdésre ige

approach verb
[UK: ə.ˈprəʊtʃ] [US: əˈproʊtʃ]

rátér (vm)lyen témára

get on a subject[UK: ˈɡet ɒn ə sʌb.ˈdʒekt] [US: ˈɡet ɑːn ə sʌb.ˈdʒekt]

get on to a subject[UK: ˈɡet ɒn tuː ə sʌb.ˈdʒekt] [US: ˈɡet ɑːn ˈtuː ə sʌb.ˈdʒekt]

rátér (vm)lyen útra

take the road to somewhere[UK: teɪk ðə rəʊd tuː ˈsʌm.weə(r)] [US: ˈteɪk ðə roʊd ˈtuː ˈsʌˌm.wer]

ráterel ige

whip in verb
[UK: wɪp ɪn] [US: ˈwɪp ɪn]

rátereli a beszélgetést (vm)lyen témára

get on a subject[UK: ˈɡet ɒn ə sʌb.ˈdʒekt] [US: ˈɡet ɑːn ə sʌb.ˈdʒekt]

get on to a subject[UK: ˈɡet ɒn tuː ə sʌb.ˈdʒekt] [US: ˈɡet ɑːn ˈtuː ə sʌb.ˈdʒekt]

ráterhelés főnév

charging◼◼◼ noun
[UK: ˈtʃɑːdʒ.ɪŋ] [US: ˈtʃɑːrdʒ.ɪŋ]

ráterít ige

lay◼◼◼ verb
[UK: leɪ] [US: ˈleɪ]

ráterjedő képesség (invasivitas) főnév

invasiveness noun
[UK: ɪnˈveɪsɪvnəs ] [US: ɪnˈveɪsɪvnəs ]

rátermett melléknév

able [abler, ablest]◼◼◼ adjective
[UK: ˈeɪb.l̩] [US: ˈeɪb.l̩]

suitable◼◻◻ adjective
[UK: ˈsuː.təb.l̩] [US: ˈsuː.təb.l̩]

rátermett (vmre)

be cut out for something[UK: bi kʌt ˈaʊt fɔː(r) ˈsʌm.θɪŋ] [US: bi ˈkət ˈaʊt ˈfɔːr ˈsʌm.θɪŋ]

be suited for something[UK: bi ˈsuː.tɪd fɔː(r) ˈsʌm.θɪŋ] [US: bi ˈsuː.təd ˈfɔːr ˈsʌm.θɪŋ]

rátermetten

ably◼◼◼[UK: ˈeɪ.bli] [US: ˈeɪ.bli]

rátermettség főnév

aptitude [aptitudes]◼◼◼ noun
[UK: ˈæp.tɪ.tjuːd] [US: ˈæp.tə.ˌtuːd]

efficiency [efficiencies]◼◼◻ noun
[UK: ɪ.ˈfɪʃn.si] [US: ə.ˈfɪ.ʃən.si]

suitability [suitabilities]◼◻◻ noun
[UK: ˌsuː.tə.ˈbɪ.lɪ.ti] [US: ˌsuː.tə.ˈbɪ.lə.ti]

faculty [faculty]◼◻◻ noun
[UK: ˈfækl.ti] [US: ˈfæk.əl.ti]

gift◼◻◻ noun
[UK: ɡɪft] [US: ˈɡɪft]

dower noun
[UK: ˈdaʊə(r)] [US: ˈdaʊr]

rátermettség (átv) főnév

caliber [calibers]◼◼◼ noun
[UK: ˈkæ.lə.bə(r)] [US: ˈkæ.lə.bər]

calibre [calibres]◼◻◻ noun
[UK: ˈkæ.lɪ.bə(r)] [US: ˈkæ.lɪ.bər]

rátermettségre alapuló melléknév

meritocratic adjective

akaraterő főnév

willpower (strength of will)◼◼◼ noun
[UK: ˈwɪl.paʊə(r)] [US: ˈwɪl.ˌpɑː.wər]

will power◼◼◻ noun
[UK: wɪl ˈpaʊə(r)] [US: wɪl ˈpaʊər]

force of will◼◼◻ noun
[UK: fɔːs əv wɪl] [US: ˈfɔːrs əv wɪl]

strength of will◼◻◻ noun
[UK: streŋθ əv wɪl] [US: ˈstreŋkθ əv wɪl]

power of will noun
[UK: ˈpaʊə(r) əv wɪl] [US: ˈpaʊər əv wɪl]

will-power noun
[UK: wɪl ˈpaʊə(r)] [US: wɪl ˈpaʊər]

akaraterős melléknév

hard-nosed adjective
[UK: hɑːd nəʊzd] [US: ˈhɑːrd noʊzd]

alamuszi fráter főnév

hang-dog noun
[UK: hæŋ dɒɡ] [US: ˈhæŋ ˈdɔːɡ]

alattomos fráter főnév

hang-dog noun
[UK: hæŋ dɒɡ] [US: ˈhæŋ ˈdɔːɡ]

12

You can find it in:

HungarianEnglish