Hungarian-English dictionary » rókázik meaning in English

HungarianEnglish
rókázik ige

vomit◼◼◼ verb
[UK: ˈvɒ.mɪt] [US: ˈvɑː.mət]

dump verb
[UK: dʌmp] [US: ˈdəmp]

dump one's load verb
[UK: dʌmp wʌnz ləʊd] [US: ˈdəmp wʌnz loʊd]

fetch up verb
[UK: fetʃ ʌp] [US: ˈfetʃ ʌp]

perk up verb
[UK: pɜːk ʌp] [US: ˈpɝːk ʌp]

shoot the cat verb
[UK: ʃuːt ðə kæt] [US: ˈʃuːt ðə kæt]

spue verb
[UK: spjuː] [US: spjuː]

You can find it in:

HungarianEnglish