Hungarian-English dictionary »

réti nyúlhere (anthyllis vulneraria) meaning in English

HungarianEnglish
réti nyúlhere (Anthyllis vulneraria)

common kidneyvetch[UK: ˈkɒ.mən] [US: ˈkɑː.mən]

kidney vetch[UK: ˈkɪd.ni vetʃ] [US: ˈkɪd.ni vetʃ]

kidneyvetch[UK: kˈɪdnɪvˌetʃ] [US: kˈɪdnɪvˌetʃ]

woundwort (common kidneyvetch, kidney vetch) [woundworts] noun
[UK: wˈuːndwɔːt] [US: wˈuːndwoːrt]

You can find it in:

HungarianEnglish