Hungarian-English dictionary »

ráuszítja a kutyát valakire meaning in English

HungarianEnglish
ráuszítja a kutyát (valakire)

set the dog on (somebody)◼◼◼[UK: set ðə dɒɡ ɒn ˈsʌm.bə.di] [US: ˈset ðə ˈdɔːɡ ɑːn ˈsʌm.ˌbɑː.di]

set the dog at (somebody)[UK: set ðə dɒɡ ət ˈsʌm.bə.di] [US: ˈset ðə ˈdɔːɡ ət ˈsʌm.ˌbɑː.di]