Hungarian-English dictionary »

rátér egy kérdésre meaning in English

HungarianEnglish
rátér egy kérdésre ige

approach [approached, approached, approaching, approaches] verb
[UK: ə.ˈprəʊtʃ] [US: əˈproʊtʃ]

You can find it in:

HungarianEnglish