Hungarian-English dictionary »

ráhelyez meaning in English

HungarianEnglish
ráhelyez ige

apply [applied, applied, applying, applies]◼◼◼ verb
[UK: ə.ˈplaɪ] [US: ə.ˈplaɪ]

superimpose [superimposed, superimposed, superimposing, superimposes]◼◼◻ verb
[UK: ˌsuː.pə.rɪm.ˈpəʊz] [US: ˌsuː.pə.rɪmˈpoʊz]

perch [perched, perched, perching, perches] verb
[UK: pɜːtʃ] [US: ˈpɝːtʃ]

superinduce [superinduced, superinduced, superinducing, superinduces] verb
[UK: ˌsjuː.pə.rɪn.ˈdjuːs] [US: suː.pə.rɪn.ˈduːs]

ráhelyezett tűz melléknév

superimposed adjective
[UK: ˌsuː.pə.rɪm.ˈpəʊzd] [US: ˌsuː.pə.rɪmˈpoʊzd]

ráhelyezés főnév

superposition [superpositions]◼◼◻ noun
[UK: ˌsuː.pə.ˈpəʊz] [US: ˌsuː.pəˈpoʊz]

ráhelyezés (applicatio) főnév

application [applications] noun
[UK: ˌæ.plɪˈk.eɪʃ.n̩] [US: ˌæ.pləˈk.eɪʃ.n̩]

You can find it in:

HungarianEnglish