Hungarian-English dictionary »

pata meaning in English

HungarianEnglish
pata főnév

hoof [hooves]◼◼◼ irregular noun
[UK: huːf] [US: ˈhuːf]

hooves◼◼◼ noun
[UK: huːvz] [US: ˈhʊvz]

cloot noun
[UK: klˈuːt] [US: klˈuːt]

heel [heels]◼◻◻ noun
[UK: hiːl] [US: ˈhiːl]

pata (ungula) főnév

ungula [ungulae] noun
[UK: ˈʌnɡjʊlə] [US: ˈʌnɡjʊlə]

pata alakú (ungulatus) melléknév

ungulate adjective
[UK: ˈʌŋ.ɡjʊ.lət] [US: ˈʌŋ.ɡjʊ.lət]

pata alatti (subungualis) melléknév

subungual adjective
[UK: sˈʌbʌŋɡwəl] [US: sˈʌbʌŋɡwəl]

pata vérfolt főnév

quitter [quitters] noun
[UK: ˈkwɪ.tə(r)] [US: ˈkwɪ.tər]

quittor [quittors] noun
[UK: ˈkwɪtə ] [US: ˈkwɪtər ]

patacsont (phalanx distalis, os ungulare, os unguiculare Ph3) főnév

coffin-bone noun
[UK: ˈkɒ.fɪn bəʊn] [US: ˈkɒ.ˌfɪn ˈboʊn]

patadobogás főnév

hoofbeat [hoofbeats]◼◼◼ noun
[UK: hˈuːfbiːt] [US: hˈuːfbiːt]

clatter of hoofs noun
[UK: ˈklæ.tə(r) əv huːfs] [US: ˈklæ.tər əv ˈhʊfs]

patafal (paries ungulae) főnév

hoof wall noun
[UK: huːf wɔːl] [US: ˈhuːf ˈwɒl]

patafaragó főnév

butteris noun
[UK: bˈʌtərˌɪs] [US: bˈʌɾɚrˌɪs]

Patagónia tulajdonnév

Patagonia◼◼◼ proper noun
[UK: ˌpæ.tə.ˈɡəʊ.niə] [US: ˌpæ.təˈɡo.ʊ.niə]

Patagonian Desert proper noun
[UK: ˌpæ.tə.ˈɡəʊ.niən ˈdez.ət] [US: ˌpæ.təˈɡo.ʊ.niən ˈdez.r̩t]

patagóniai blennie (Eleginops maclovinus)

Patagonian blennie◼◼◼[UK: ˌpæ.tə.ˈɡəʊ.niən] [US: ˌpæ.təˈɡo.ʊ.niən]

patagóniai fogassügér (Dissostichus eleginoides)

Patagonian toothfish◼◼◼[UK: ˌpæ.tə.ˈɡəʊ.niən] [US: ˌpæ.təˈɡo.ʊ.niən]

patagóniai gránátoshal (Macruronus mageilanicus)

Patagonian grenadier◼◼◼[UK: ˌpæ.tə.ˈɡəʊ.niən ˌɡre.nə.ˈdɪə(r)] [US: ˌpæ.təˈɡo.ʊ.niən ˌɡre.nə.ˈdɪər]

patagóniai kalmár (Loligo gahi)

Patagonian squid◼◼◼[UK: ˌpæ.tə.ˈɡəʊ.niən skwɪd] [US: ˌpæ.təˈɡo.ʊ.niən ˈskwɪd]

patagóniai sima cápa (Mustelus schmitti)

Patagonian smoothhound◼◼◼[UK: ˌpæ.tə.ˈɡəʊ.niən] [US: ˌpæ.təˈɡo.ʊ.niən]

patagoniai sziklahal (Patagonotothen brevicauda)

Patagonian rockcod[UK: ˌpæ.tə.ˈɡəʊ.niən] [US: ˌpæ.təˈɡo.ʊ.niən]

patagóniai tőkehal (Merluccius polylepis)

Patagonian hake◼◼◼[UK: ˌpæ.tə.ˈɡəʊ.niən heɪk] [US: ˌpæ.təˈɡo.ʊ.niən ˈheɪk]

patagyulladás (laminitis) főnév

foot-founder noun
[UK: fʊt ˈfaʊn.də(r)] [US: ˈfʊt ˈfaʊn.dər]

patahántó főnév

paring-iron noun
[UK: ˈpeər.ɪŋ ˈaɪən] [US: ˈper.ɪŋ ˈaɪərn]

patairha gennyes gyulladása (pododermatitis purulenta)

pumiced-foot[UK: ˈpʌmɪst fʊt ] [US: ˈpʌməst fʊt ]

patairha-gyulladása (állatbetegség) (laminitis, pododermatitis)

founder[UK: ˈfaʊn.də(r)] [US: ˈfaʊn.dər]

pataízület (articulatio ungularis) főnév

coffin-joint noun
[UK: ˈkɒ.fɪn dʒɔɪnt] [US: ˈkɒ.ˌfɪn ˌdʒɔɪnt]

patak főnév

stream [streams]◼◼◼ noun
[UK: striːm] [US: ˈstriːm]

creek [creeks]◼◼◼ noun
[UK: kriːk] [US: ˈkriːk]

brook [brooks]◼◼◻ noun
[UK: brʊk] [US: ˈbrʊk]

run [runs]◼◼◻ noun
[UK: rʌn] [US: ˈrən]

rivulet◼◻◻ noun
[UK: ˈrɪ.vjʊ.lɪt] [US: ˈrɪ.vjʊ.lɪt]

streamlet◼◻◻ noun
[UK: ˈstriːm.lɪt] [US: ˈstriːm.lɪt]

runnel◼◻◻ noun
[UK: ˈrʌn.l̩] [US: ˈrʌn.l̩]

brooklet noun
[UK: ˈbrʊ.klɪt] [US: ˈbrʊ.klɪt]

bourn noun
[UK: bʊən] [US: ˈbɔːrn]

watercourse [watercourses]◼◻◻ noun
[UK: ˈwɔː.tək.ɔːs] [US: ˈwɔːr.tək.ɔːrs]

branch [branches]◼◻◻ noun
[UK: brɑːntʃ] [US: ˈbræntʃ]

patak főnév
US

arroyo [arroyos]◼◻◻ noun
[UK: ə.ˈrɔɪəʊ] [US: ə.ˌrɔɪo.ʊ]

12

You can find it in:

HungarianEnglish