Hungarian-English dictionary »

pasas meaning in English

HungarianEnglish
pasas főnév

guy [guys]◼◼◼ noun
[UK: ɡaɪ] [US: ˈɡaɪ]

bloke◼◼◻ noun
[UK: bləʊk] [US: bloʊk]

fella◼◼◻ noun
[UK: ˈfe.lə] [US: ˈfe.lə]

fellow [fellows]◼◼◻ noun
[UK: ˈfe.ləʊ] [US: ˈfelo.ʊ]

pasas főnév
GB

chap [chaps]◼◻◻ noun
[UK: tʃæp] [US: ˈtʃæp]

pasas főnév

jack [jacks]◼◻◻ noun
[UK: dʒæk] [US: ˈdʒæk]

cat [cats]◼◻◻ noun
[UK: kæt] [US: kæt]

joker [jokers]◼◻◻ noun
[UK: ˈdʒəʊkə(r)] [US: ˈdʒoʊkə(r)]

party [parties]◼◻◻ noun
[UK: ˈpɑː.ti] [US: ˈpɑːr.ti]

card [cards]◼◻◻ noun
[UK: kɑːd] [US: ˈkɑːrd]

nuts◼◻◻ noun
[UK: nʌts] [US: ˈnəts]

chappy◼◻◻ noun
[UK: ˈtʃæ.pɪ] [US: ˈtʃæ.piː]

nut [nuts]◼◻◻ noun
[UK: nʌt] [US: ˈnət]

feller [fellers]◼◻◻ noun
[UK: ˈfe.lə(r)] [US: ˈfe.lər]

boyo◼◻◻ noun
[UK: bˈɔɪəʊ] [US: bˈɔɪoʊ]

johnny◼◻◻ noun
[UK: ˈdʒɒ.ni] [US: ˈdʒɑː.ni]

codger◼◻◻ noun
[UK: ˈkɒ.dʒə(r)] [US: ˈkɒ.dʒər]

chappie noun
[UK: ˈtʃæ.pi] [US: ˈtʃæ.pi]

gent noun
[UK: dʒent] [US: ˈdʒent]

toff noun
[UK: tɒf] [US: tɒf]

beggar [beggars] noun
[UK: ˈbe.ɡə(r)] [US: ˈbe.ɡər]

cove [coves] noun
[UK: kəʊv] [US: koʊv]

coon [coons] noun
[UK: kuːn] [US: ˈkuːn]

cuss (chap, fellow, feller, fella, lad, gent, blighter, cuss, bloke) noun
[UK: kʌs] [US: ˈkəs]

josser noun
[UK: ˈdʒɒ.sə] [US: ˈdʒɑː.sər]

kipper [kippers] noun
[UK: ˈkɪ.pə(r)] [US: ˈkɪ.pər]

perisher noun
[UK: ˈpe.rɪ.ʃə(r)] [US: ˈpe.rɪ.ʃər]

pasasér főnév

guy [guys] noun
[UK: ɡaɪ] [US: ˈɡaɪ]

begyöpösödött pasas főnév

fud noun
[UK: fˈʌd] [US: fˈʌd]

fuddy-duddy noun
[UK: ˈfə.di ˈdə.di] [US: ˈfə.di ˈdə.di]

bumfordi pasas főnév

jay [jays] noun
[UK: dʒeɪ] [US: ˈdʒeɪ]

dörzsölt pasas

clever fellow[UK: ˈkle.və(r) ˈfe.ləʊ] [US: ˈkle.vər ˈfelo.ʊ]

fura pasas főnév

codger noun
[UK: ˈkɒ.dʒə(r)] [US: ˈkɒ.dʒər]

furcsa pasas

codger noun
[UK: ˈkɒ.dʒə(r)] [US: ˈkɒ.dʒər]

rum cove[UK: rʌm kəʊv] [US: ˈrəm koʊv]

kellemetlen pasas

an awkward customer[UK: ən ˈɔː.kwəd ˈkʌ.stə.mə(r)] [US: ˈæn ˈɑː.kwərd ˈkʌ.stə.mər]

awkward customer[UK: ˈɔː.kwəd ˈkʌ.stə.mə(r)] [US: ˈɑː.kwərd ˈkʌ.stə.mər]

mafla pasas főnév

lummox noun
[UK: ˈlʌ.məks] [US: ˈlʌ.məks]

merész pasas

cool customer[UK: kuːl ˈkʌ.stə.mə(r)] [US: ˈkuːl ˈkʌ.stə.mər]

nehéz pasas

tough customer◼◼◼[UK: tʌf ˈkʌ.stə.mə(r)] [US: ˈtəf ˈkʌ.stə.mər]

12

You can find it in:

HungarianEnglish