Hungarian-English dictionary » padania meaning in English

Showing results for pad
Search instead for padania
HungarianEnglish
pad főnév

bench◼◼◼ noun
[UK: bentʃ] [US: ˈbentʃ]

pew◼◼◻ noun
[UK: pjuː] [US: ˈpjuː]

seat◼◼◻ noun
[UK: siːt] [US: ˈsiːt]

table◼◻◻ noun
[UK: ˈteɪb.l̩] [US: ˈteɪb.l̩]

PAD (Hordozható Alkalmazás Leírás) főnév

PAD (Portable Application Description) noun
[UK: pæd] [US: ˈpæd]

paddy-asztal főnév

paddy eliminator noun
[UK: ˈpæ.di ɪ.ˈlɪ.mɪ.neɪ.tə] [US: ˈpæ.di ɪ.ˈlɪ.mə.ˌneɪ.tər]

paddy-gép főnév

paddy eliminator noun
[UK: ˈpæ.di ɪ.ˈlɪ.mɪ.neɪ.tə] [US: ˈpæ.di ɪ.ˈlɪ.mə.ˌneɪ.tər]

pademelon (Macropus thetidis) főnév

paddymelon noun
[UK: pˈadimˌelən] [US: pˈædɪmˌelən]

Paděrait (ásv) főnév

Paděraite noun
[UK: pæděraite ] [US: pæděraite ]

padisah főnév

Padishah◼◼◼ noun
[UK: ˈpɑː.dɪ.ʃɑː] [US: ˈpɑː.dɪ.ˌʃɑː]

padka főnév

shoulder◼◼◼ noun
[UK: ˈʃəʊl.də(r)] [US: ˈʃoʊl.də(r)]

bench◼◻◻ noun
[UK: bentʃ] [US: ˈbentʃ]

berm◼◻◻ noun
[UK: ˈbɜːm] [US: ˈbɝːm]

roadside◼◻◻ noun
[UK: ˈrəʊd.saɪd] [US: ˈroʊd.saɪd]

hard shoulder noun
[UK: hɑːd ˈʃəʊl.də(r)] [US: ˈhɑːrd ˈʃoʊl.də(r)]

wall-seat noun
[UK: wɔːl siːt] [US: ˈwɒl ˈsiːt]

padkaszén

bench-coal[UK: bentʃ kəʊl] [US: ˈbentʃ koʊl]

padlás főnév

attic◼◼◼ noun
[UK: ˈæ.tɪk] [US: ˈæ.tɪk]

loft◼◼◻ noun
[UK: lɒft] [US: ˈlɒft]

cockloft noun
[UK: ˈkɒ.klɒft] [US: ˈkɑːk.ˌlɔːft]

padlásablak főnév

garret-window◼◼◼ noun
[UK: ˈɡæ.rət ˈwɪn.dəʊ] [US: ˈɡe.rət ˈwɪndo.ʊ]

storm-window noun
[UK: stɔːm ˈwɪn.dəʊ] [US: ˈstɔːrm ˈwɪndo.ʊ]

padláslakó főnév

garreteer noun
[UK: ˌɡæ.rə.ˈtɪə] [US: ɡæ.rɪ.ˈtiːr]

padláslyuk főnév

eyelet (cringle, loop, grommet, grummet) noun
[UK: ˈaɪ.lɪt] [US: ˈaɪ.lət]

padlásműhely főnév

loft noun
[UK: lɒft] [US: ˈlɒft]

padlásszoba főnév

garret◼◼◼ noun
[UK: ˈɡæ.rət] [US: ˈɡe.rət]

cockloft◼◻◻ noun
[UK: ˈkɒ.klɒft] [US: ˈkɑːk.ˌlɔːft]

loft◼◻◻ noun
[UK: lɒft] [US: ˈlɒft]

mansard◼◻◻ noun
[UK: ˈmæn.sɑːd] [US: ˈmæn.sɑːrd]

attic room noun

garrett noun
[UK: ˈɡe.rət] [US: ˈɡe.rət]

padlástér főnév

loft◼◼◼ noun
[UK: lɒft] [US: ˈlɒft]

padlásteret beépít

add a story to a house[UK: æd ə ˈstɔː.ri tuː ə ˈhaʊs] [US: ˈæd ə ˈstɔː.ri ˈtuː ə ˈhaʊs]

padlizsán (Solanum melongena) főnév
GB

aubergine (GB)◼◼◼ noun
[UK: ˈəʊ.bə.ʒiːn] [US: ˈoʊ.bə.ʒiːn]

padlizsán (Solanum melongena) főnév

eggplant (US)◼◼◻ noun
[UK: ˈeɡ.plɑːnt] [US: ˈeg.ˌplænt]

brinjal noun
[UK: brˈɪndʒəl] [US: brˈɪndʒəl]

brinjaul noun
[UK: brˈɪndʒɔːl] [US: brˈɪndʒɔːl]

egg-fruit noun
[UK: eɡ fruːt] [US: ˈeɡ ˈfruːt]

egg-plant noun
[UK: eɡ plɑːnt] [US: ˈeɡ ˈplænt]

padló főnév

floor◼◼◼ noun
[UK: flɔː(r)] [US: ˈflɔːr]

12

You can find it in:

HungarianEnglish