Hungarian-English dictionary »

párna meaning in English

HungarianEnglish
párna főnév

cushion [cushions]◼◼◼ noun
[UK: ˈkʊʃ.n̩] [US: ˈkʊʃ.n̩]

pad [pads]◼◼◻ noun
[UK: pæd] [US: ˈpæd]

bolster [bolsters]◼◻◻ noun
[UK: ˈbəʊl.stə(r)] [US: ˈboʊl.stə(r)]

bolstering noun
[UK: ˈbəʊl.stər.ɪŋ] [US: ˈboʊl.stər.ɪŋ]

cod pillow noun
[UK: kɒd ˈpɪ.ləʊ] [US: ˈkɑːd ˈpɪlo.ʊ]

cod [cods] noun
[UK: kɒd] [US: ˈkɑːd]

párna (ágyban) főnév

pillow [pillows]◼◼◼ noun
[UK: ˈpɪ.ləʊ] [US: ˈpɪlo.ʊ]

párna beszélgetés

pillow talk◼◼◼[UK: ˈpɪ.ləʊ ˈtɔːk] [US: ˈpɪlo.ʊ ˈtɔːk]

párna nélküli melléknév

uncushioned adjective
[UK: ˌʌnˈkʊʃənd ] [US: ʌnˈkʊʃənd ]

párnaabroncs főnév

cushion-tyre noun
[UK: ˈkʊʃ.n̩ ˈtaɪə(r)] [US: ˈkʊʃ.n̩ ˈtaɪr]

párnaalj főnév

bolster [bolsters]◼◼◼ noun
[UK: ˈbəʊl.stə(r)] [US: ˈboʊl.stə(r)]

párnacsata főnév

pillow fight◼◼◼ noun
[UK: ˈpɪ.ləʊ faɪt] [US: ˈpɪlo.ʊ ˈfaɪt]

párnafa főnév

bolster [bolsters] noun
[UK: ˈbəʊl.stə(r)] [US: ˈboʊl.stə(r)]

floor joist noun
[UK: flɔː(r) dʒɔɪst] [US: ˈflɔːr ˌdʒɔɪst]

pillow [pillows] noun
[UK: ˈpɪ.ləʊ] [US: ˈpɪlo.ʊ]

sleeper [sleepers] noun
[UK: ˈsliː.pə(r)] [US: sˈliː.pər]

párnafa (parketta, padló alatt) főnév

bearer-joist noun
[UK: ˈbeə.rə(r) dʒɔɪst] [US: ˈbe.rər ˌdʒɔɪst]

párnafelhő főnév

altocumulus [altocumuli]◼◼◼ noun
[UK: ˈæltəʊˈkjuːmjʊləs] [US: ˈæltəʊˈkjuːmjʊləs]

párnaharc főnév

pillow-fight noun
[UK: ˈpɪ.ləʊ faɪt] [US: ˈpɪlo.ʊ ˈfaɪt]

párnahuzat főnév

pillowcase [pillowcases]◼◼◼ noun
[UK: ˈpɪ.ləʊk.eɪs] [US: ˈpɪlo.ʊk.eɪs]

case [cases]◼◼◻ noun
[UK: keɪs] [US: ˈkeɪs]

pillow case [pillow cases]◼◼◻ noun
[UK: ˈpɪ.ləʊ keɪs] [US: ˈpɪlo.ʊ ˈkeɪs]

pillow-case◼◻◻ noun
[UK: ˈpɪ.ləʊ keɪs] [US: ˈpɪlo.ʊ ˈkeɪs]

pillow slip noun
[UK: ˈpɪ.ləʊ slɪp] [US: ˈpɪlo.ʊ sˈlɪp]

slip [slips] noun
[UK: slɪp] [US: sˈlɪp]

tick [ticks] noun
[UK: tɪk] [US: ˈtɪk]

párna főnév

pillow [pillows] noun
[UK: ˈpɪ.ləʊ] [US: ˈpɪlo.ʊ]

párnalemez főnév

bolster plate noun
[UK: ˈbəʊl.stə(r) pleɪt] [US: ˈboʊl.stə(r) ˈpleɪt]

párnaláva főnév

pillow lava noun

párnaszerű melléknév

pillowy◼◼◼ adjective
[UK: ˈpɪ.ləʊɪ] [US: ˈpɪlo.ʊiː]

párnaszerű melléknév
növ áll

pulvinate adjective
[UK: pˈʌlvɪnˌeɪt] [US: pˈʌlvᵻnˌeɪt]

párnatag főnév

aechinus noun
[UK: ˈiːtʃɪnəs] [US: ˈiːtʃɪnəs]

ablakpárna főnév

window-cushion noun
[UK: ˈwɪn.dəʊ ˈkʊʃ.n̩] [US: ˈwɪndo.ʊ ˈkʊʃ.n̩]

bélyegzőpárna főnév

ink pad◼◼◼ noun
[UK: ɪŋk pæd] [US: ˈɪŋk ˈpæd]

inking-pad noun
[UK: ˈɪŋkɪŋ pæd] [US: ˈɪŋkɪŋ ˈpæd]

stamp pad noun
[UK: stæmp pæd] [US: ˈstæmp ˈpæd]

csipkeverő párna

lace-cushion[UK: leɪs ˈkʊʃ.n̩] [US: ˈleɪs ˈkʊʃ.n̩]

lace-pillow[UK: leɪs ˈpɪ.ləʊ] [US: ˈleɪs ˈpɪlo.ʊ]

csipkeverőpárna főnév

pillow [pillows] noun
[UK: ˈpɪ.ləʊ] [US: ˈpɪlo.ʊ]

díszpárna főnév

cushion [cushions]◼◼◼ noun
[UK: ˈkʊʃ.n̩] [US: ˈkʊʃ.n̩]

12

You can find it in:

HungarianEnglish