Hungarian-English dictionary »

od meaning in English

HungarianEnglish
od melléknév

od◼◼◼ adjective
[UK: ˈɒkjʊləs dˈekstə] [US: ˈɑːkjʊləs dˈekstɚ]

óda főnév

ode [odes]◼◼◼ noun
[UK: əʊd] [US: oʊd]

oda határozószó

there◼◼◼ adverb
[UK: ðeə(r)] [US: ˈðer]

thither◼◼◼ adverb
[UK: ˈðɪ.ðə(r)] [US: ˈθɪ.ðər]

toward there adverb
[UK: tə.ˈwɔːd ðeə(r)] [US: tə.ˈwɔːrd ˈðer]

oda…

a verbal prefix meaning there[UK: ə ˈvɜːb.l̩ ˌpriː.ˈfɪks ˈmiːn.ɪŋ ðeə(r)] [US: ə ˈvɝː.bl̩ ˈpriː.fɪks ˈmiːn.ɪŋ ˈðer]

oda figyel

list up[UK: lɪst ʌp] [US: ˈlɪst ʌp]

Oda hallgass!

Hark at him![UK: hɑːk ət hɪm] [US: ˈhɑːrk ət ˈhɪm]

Hark to him![UK: hɑːk tuː hɪm] [US: ˈhɑːrk ˈtuː ˈhɪm]

oda kívánkozó szó

proper word[UK: ˈprɒ.pə(r) ˈwɜːd] [US: ˈprɑː.pər ˈwɝːd]

oda nem illés főnév

inaptitude noun
[UK: ɪn.ˈæp.tɪ.tjuːd] [US: ɪn.ˈæp.tɪ.tjuːd]

oda nem illő (valamivel) melléknév

incongruous (with something)◼◼◼ adjective
[UK: ɪnˈk.ɒŋ.ɡrʊəs] [US: ˌɪŋˈk.ɒŋ.ruːəs]

oda nem illő melléknév

inapposite◼◼◼ adjective
[UK: ɪn.ˈæ.pə.zɪt] [US: ɪn.ˈæ.pə.zɪt]

oda nem illően határozószó

incongruously◼◼◼ adverb
[UK: ɪnˈk.ɒŋ.ɡrʊə.sli] [US: ˌɪŋˈk.ɒŋ.ruːə.sli]

oda nem illőség főnév

inaptitude noun
[UK: ɪn.ˈæp.tɪ.tjuːd] [US: ɪn.ˈæp.tɪ.tjuːd]

oda üt, ahová kell

put the shoe on the right foot[UK: ˈpʊt ðə ʃuː ɒn ðə raɪt fʊt] [US: ˈpʊt ðə ˈʃuː ɑːn ðə ˈraɪt ˈfʊt]

oda van

groan inwardly[UK: ɡrəʊn ˈɪn.wəd.li] [US: ˈɡroʊn ˈɪn.wərd.li]

oda van kozmálva valakihez

be hooked on somebody[UK: bi hʊkt ɒn ˈsʌm.bə.di] [US: bi ˈhʊkt ɑːn ˈsʌm.ˌbɑː.di]

oda van nőve valakihez (átv)

be always in somebody's pocket[UK: bi ˈɔːl.weɪz ɪn ˈsəm.ˌbɑː.di ˈpɒkɪt] [US: bi ˈɔːl.weɪz ɪn ˈsəm.ˌbɑː.di ˈpɑːkət]

oda vezet vhová

traced to something[UK: treɪst tuː ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈtreɪst ˈtuː ˈsʌm.θɪŋ]

oda-vissza határozószó

double◼◼◼ adverb
[UK: ˈdʌb.l̩] [US: ˈdʌb.l̩]

back and forth adverb
[UK: ˈbæk ənd fɔːθ] [US: ˈbæk ænd ˈfɔːrθ]

overtrick adverb
[UK: ˌəʊvəˈtrɪk ] [US: ˌoʊvərˈtrɪk ]

there and back adverb
[UK: ðeə(r) ənd ˈbæk] [US: ˈðer ænd ˈbæk]

vice versa adverb
[UK: vaɪs ˈvɜː.sə] [US: ˈvaɪs ˈvɝː.sə]

oda-vissza értelmes melléknév

palindromic◼◼◼ adjective
[UK: pˌeɪlɪndrˈɒmɪk] [US: pˌeɪlɪndrˈɑːmɪk]

oda-vissza értelmes mondat főnév

palindrome [palindromes] noun
[UK: ˈpæ.lɪn.drəʊm] [US: ˈpæ.lɪndroʊm]

oda-vissza értelmes szó főnév

palindrome [palindromes]◼◼◼ noun
[UK: ˈpæ.lɪn.drəʊm] [US: ˈpæ.lɪndroʊm]

oda-vissza jár

shuttle◼◼◼[UK: ˈʃʌt.l̩] [US: ˈʃʌt.l̩]

oda-vissza út főnév

round trip [round trips]◼◼◼ noun
[UK: ˈraʊnd trɪp] [US: ˈraʊnd ˈtrɪp]

turnaround [turnarounds] noun
[UK: ˈtɜː.nə.raʊnd] [US: ˈtɝː.nə.ˌrɑːwnd]

oda-vissza út időtartama főnév

turnaround [turnarounds] noun
[UK: ˈtɜː.nə.raʊnd] [US: ˈtɝː.nə.ˌrɑːwnd]

oda-vissza utazás főnév

round trip [round trips]◼◼◼ noun
[UK: ˈraʊnd trɪp] [US: ˈraʊnd ˈtrɪp]

oda-vissza utazás

roundabout[UK: ˈraʊnd.ə.ˌbaʊt] [US: ˈraʊnd.ə.ˌbaʊt]

oda-vissza vezeték

lead and return[UK: liːd ənd rɪ.ˈtɜːn] [US: ˈled ænd rə.ˈtɝːn]

odaad ige

give [gave, given, giving, gives]◼◼◼ irregular verb
[UK: ɡɪv ɡeɪv ɡɪv.n̩] [US: ˈɡɪv ˈɡeɪv ˈɡɪv.n̩]

hand [handed, handed, handing, hands]◼◼◻ verb
[UK: hænd] [US: ˈhænd]

devote [devoted, devoted, devoting, devotes]◼◻◻ verb
[UK: dɪ.ˈvəʊt] [US: dɪˈvoʊt]

tip [tipped, tipped, tipping, tips]◼◻◻ verb
[UK: ˈtɪp] [US: ˈtɪp]

give away verb
[UK: ɡɪv ə.ˈweɪ] [US: ˈɡɪv ə.ˈweɪ]

12