Hungarian-English dictionary »

nyakleves meaning in English

HungarianEnglish
nyákleves főnév

ptisan noun
[UK: tɪ.ˈzæn] [US: tɪ.ˈzæn]

nyakleves főnév

wallop [wallops]◼◼◼ noun
[UK: ˈwɒ.ləp] [US: ˈwɑː.ləp]

clip [clips]◼◼◻ noun
[UK: klɪp] [US: ˈklɪp]

cuff [cuffs]◼◻◻ noun
[UK: kʌf] [US: ˈkəf]

flap [flaps] noun
[UK: flæp] [US: ˈflæp]

slapping noun
[UK: ˈslæp.ɪŋ] [US: sˈlæp.ɪŋ]

nyakleves főnév
biz

bif noun
[UK: bˈɪf] [US: bˈɪf]

nyakleves főnév
táj

whirret noun
[UK: wˈɜːrɪt] [US: wˈɜːrɪt]

nyaklevest ad

bif[UK: bˈɪf] [US: bˈɪf]

nyaklevest ad vknek

give somebody a clump on the head[UK: ɡɪv ˈsʌm.bə.di ə klʌmp ɒn ðə hed] [US: ˈɡɪv ˈsʌm.ˌbɑː.di ə ˈkləmp ɑːn ðə ˈhed]

whirret[UK: wˈɜːrɪt] [US: wˈɜːrɪt]

leken egy nyaklevest vknek

clip somebody's ears[UK: klɪp ˈsəm.ˌbɑː.di ɪəz] [US: ˈklɪp ˈsəm.ˌbɑː.di ˈɪrz]

zabnyákleves főnév

stir-about noun
[UK: stɜː(r) ə.ˈbaʊt] [US: ˈstɝː ə.ˈbaʊt]

stirabout noun
[UK: ˈstɜːrəbaʊt] [US: ˈstɜːrəbaʊt]

You can find it in:

HungarianEnglish