Hungarian-English dictionary »

nevel meaning in English

HungarianEnglish
nevel ige

raise [raised, raised, raising, raises]◼◼◼ verb
[UK: reɪz] [US: ˈreɪz]

train [trained, trained, training, trains]◼◼◻ verb
[UK: treɪn] [US: ˈtreɪn]

school [schooled, schooled, schooling, schools]◼◼◻ verb
[UK: skuːl] [US: ˈskuːl]

educate [educated, educated, educating, educates]◼◼◻ verb
[UK: ˈe.dʒʊk.eɪt] [US: ˈe.dʒəˌket]

discipline [disciplined, disciplined, disciplining, disciplines]◼◼◻ verb
[UK: ˈdɪ.sɪ.plɪn] [US: ˈdɪ.sə.plən]

bred◼◻◻ verb
[UK: bred] [US: ˈbred]

rear [reared, reared, rearing, rears]◼◻◻ verb
[UK: rɪə(r)] [US: ˈrɪr]

nevel ige
ritk

tutorize verb
[UK: tjˈuːtərˌaɪz] [US: tˈuːɾɚrˌaɪz]

nevel (növényt üvegházban) főnév

stove [stoves] noun
[UK: stəʊv] [US: stoʊv]

nevel (vmre) vkt ige

train somebody for something verb
[UK: treɪn ˈsʌm.bə.di fɔː(r) ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈtreɪn ˈsʌm.ˌbɑː.di ˈfɔːr ˈsʌm.θɪŋ]

nevelés főnév

parenting◼◼◼ noun
[UK: ˈpeə.rənt.ɪŋ] [US: ˈpe.rənt.ɪŋ]

education [educations]◼◼◼ noun
[UK: ˌe.dʒʊˈk.eɪʃ.n̩] [US: ˌe.dʒəˈk.eɪʃ.n̩]

upbringing◼◼◻ noun
[UK: ˈʌp.brɪŋɪŋ] [US: ˈʌp.ˌbrɪŋɪŋ]

nurture◼◼◻ noun
[UK: ˈnɜː.tʃə(r)] [US: ˈnɝː.tʃər]

rearing [rearings]◼◼◻ noun
[UK: ˈrɪər.ɪŋ] [US: ˈrɪr.ɪŋ]

training [trainings]◼◼◻ noun
[UK: ˈtreɪn.ɪŋ] [US: ˈtreɪn.ɪŋ]

breeding [breedings]◼◼◻ noun
[UK: ˈbriːd.ɪŋ] [US: ˈbriːd.ɪŋ]

tutoring noun
[UK: ˈtjuː.tər.ɪŋ] [US: ˈtuː.tər.ɪŋ]

nursing [nursings] noun
[UK: ˈnɜːs.ɪŋ] [US: ˈnɝːs.ɪŋ]

schoolmastery noun
[UK: skˈuːlmastəri] [US: skˈuːlməstɚri]

nevelési melléknév

educational◼◼◼ adjective
[UK: ˌe.dʒʊˈk.eɪʃ.n̩əl] [US: ˌe.dʒəˈk.eɪʃ.n̩əl]

pedagogical◼◻◻ adjective
[UK: ˌpe.də.ˈɡɒ.dʒɪkəl] [US: ˌpe.də.ˈɡɑː.dʒɪkəl]

pedagogic adjective
[UK: ˌpe.də.ˈɡɒ.dʒɪk] [US: ˌpe.də.ˈɡɒ.dʒɪk]

tuitionary adjective
[UK: tjuːˈɪʃənəri] [US: tuːˈɪʃənˌeri]

nevelési irányzat

direction in education[UK: dɪ.ˈrek.ʃn̩ ɪn ˌe.dʒʊˈk.eɪʃ.n̩] [US: də.ˈrek.ʃn̩ ɪn ˌe.dʒəˈk.eɪʃ.n̩]

neveléslélektan főnév

educational psychology noun

neveléspszichológus főnév

educational psychologist noun

neveléssel kapcsolatos melléknév

tuitional adjective
[UK: tju(ː)ˈɪʃən(ə)l ] [US: tjuˈɪʃən(ə)l ]

tuitionary adjective
[UK: tjuːˈɪʃənəri] [US: tuːˈɪʃənˌeri]

neveléstan főnév

education [educations]◼◼◼ noun
[UK: ˌe.dʒʊˈk.eɪʃ.n̩] [US: ˌe.dʒəˈk.eɪʃ.n̩]

pedagogy [pedagogies]◼◼◼ noun
[UK: ˈpe.də.ɡɒ.dʒi] [US: ˈpe.dəˌɡo.dʒi]

pedagogics noun
[UK: ˌpe.də.ˈɡɒ.dʒɪks] [US: pe.də.ˈɡɑː.dʒɪks]

neveléstani melléknév

pedagogic adjective
[UK: ˌpe.də.ˈɡɒ.dʒɪk] [US: ˌpe.də.ˈɡɒ.dʒɪk]

pedagogical adjective
[UK: ˌpe.də.ˈɡɒ.dʒɪkəl] [US: ˌpe.də.ˈɡɑː.dʒɪkəl]

neveléstudomány főnév

pedagogics noun
[UK: ˌpe.də.ˈɡɒ.dʒɪks] [US: pe.də.ˈɡɑː.dʒɪks]

pedagogy [pedagogies] noun
[UK: ˈpe.də.ɡɒ.dʒi] [US: ˈpe.dəˌɡo.dʒi]

neveléstudományi melléknév

pedagogic adjective
[UK: ˌpe.də.ˈɡɒ.dʒɪk] [US: ˌpe.də.ˈɡɒ.dʒɪk]

pedagogical adjective
[UK: ˌpe.də.ˈɡɒ.dʒɪkəl] [US: ˌpe.də.ˈɡɑː.dʒɪkəl]

nevelésügy főnév

public education noun

neveletlen melléknév

impolite◼◼◼ adjective
[UK: ˌɪm.pə.ˈlaɪt] [US: ˌɪm.pə.ˌlaɪt]

12

You can find it in:

HungarianEnglish