Hungarian-English dictionary »

nemsokára meaning in English

HungarianEnglish
nemsokára

soon◼◼◼ adverb
[UK: suːn] [US: ˈsuːn]

shortly◼◼◻ adverb
[UK: ˈʃɔːt.li] [US: ˈʃɔːrt.li]

in a little while◼◼◻ adverb
[UK: ɪn ə ˈlɪt.l̩ waɪl] [US: ɪn ə ˈlɪt.l̩ ˈwaɪl]

before long◼◼◻ adverb
[UK: bɪ.ˈfɔː(r) ˈlɒŋ] [US: bɪ.ˈfɔːr ˈlɔːŋ]

now [now]◼◻◻ noun
[UK: naʊ] [US: ˈnaʊ]

soon after◼◻◻ adverb
[UK: suːn ˈɑːf.tə(r)] [US: ˈsuːn ˈæf.tər]

by and by◼◻◻ adverb
[UK: baɪ ənd baɪ] [US: baɪ ænd baɪ]

presently◼◻◻ adverb
[UK: ˈpreznt.li] [US: ˈpre.zənt.li]

by-and-by◼◻◻ adverb
[UK: baɪ ənd baɪ] [US: baɪ ænd baɪ]

ere long◼◻◻ adverb
[UK: eə(r) ˈlɒŋ] [US: eər ˈlɔːŋ]

in the near future◼◻◻ adverb

anon adverb
[UK: ə.ˈnɒn] [US: ə.ˈnɒn]

betimes adverb
[UK: bɪ.ˈtaɪmz] [US: bi.ˈtaɪmz]

odd-come-short adverb
[UK: ɒd kʌm ʃɔːt] [US: ˈɑːd ˈkəm ˈʃɔːrt]

nemsokára határozószó
hsz

odd-come-shortly adverb
[UK: ɒd kʌm ˈʃɔːt.li] [US: ˈɑːd ˈkəm ˈʃɔːrt.li]

nemsokára azután főnév

now [now] noun
[UK: naʊ] [US: ˈnaʊ]

nemsokára magasabb lesz, mint az apja

he will soon have overtopped his father[UK: hiː wɪl suːn həv ˌəʊv.ə.ˈtɒpt hɪz ˈfɑːð.ə(r)] [US: ˈhiː wɪl ˈsuːn həv ˌoʊv.ə.ˈtɒpt ˈhɪz ˈfɑːð.r̩]

nemsokára megtudja

it will not be long before you know[UK: ɪt wɪl nɒt bi ˈlɒŋ bɪ.ˈfɔː(r) juː nəʊ] [US: ˈɪt wɪl ˈnɑːt bi ˈlɔːŋ bɪ.ˈfɔːr ˈjuː ˈnoʊ]

nemsokára megtudják

it will not be long before you know[UK: ɪt wɪl nɒt bi ˈlɒŋ bɪ.ˈfɔː(r) juː nəʊ] [US: ˈɪt wɪl ˈnɑːt bi ˈlɔːŋ bɪ.ˈfɔːr ˈjuː ˈnoʊ]

nemsokára megtudjátok

it will not be long before you know[UK: ɪt wɪl nɒt bi ˈlɒŋ bɪ.ˈfɔː(r) juː nəʊ] [US: ˈɪt wɪl ˈnɑːt bi ˈlɔːŋ bɪ.ˈfɔːr ˈjuː ˈnoʊ]

nemsokára megtudod

it will not be long before you know[UK: ɪt wɪl nɒt bi ˈlɒŋ bɪ.ˈfɔː(r) juː nəʊ] [US: ˈɪt wɪl ˈnɑːt bi ˈlɔːŋ bɪ.ˈfɔːr ˈjuː ˈnoʊ]

remélem, nemsokára hírt kapok Öntől

I trust to hear from you soon[UK: ˈaɪ trʌst tuː hɪə(r) frəm juː suːn] [US: ˈaɪ ˈtrəst ˈtuː ˈhɪr frəm ˈjuː ˈsuːn]

You can find it in:

HungarianEnglish