Hungarian-English dictionary »

neki meaning in English

HungarianEnglish
neki

to him◼◼◼[UK: tuː hɪm] [US: ˈtuː ˈhɪm]

to her◼◼◼[UK: tuː hɜː(r)] [US: ˈtuː hər]

for him◼◼◼[UK: fɔː(r) hɪm] [US: ˈfɔːr ˈhɪm]

it◼◼◼[UK: ɪt] [US: ˈɪt]

for her◼◼◼[UK: fɔː(r) hɜː(r)] [US: ˈfɔːr hər]

against◼◼◻[UK: ə.ˈɡenst] [US: ə.ˈɡenst]

him (indirect object)◼◻◻[UK: hɪm] [US: ˈhɪm]

her (indirect object)◼◻◻[UK: hɜː(r)] [US: hər]

neki befellegzett

it's all over with him[UK: ɪts ɔːl ˈəʊv.ə(r) wɪð hɪm] [US: ɪts ɔːl ˈoʊv.r̩ wɪθ ˈhɪm]

it's all up with him[UK: ɪts ɔːl ʌp wɪð hɪm] [US: ɪts ɔːl ʌp wɪθ ˈhɪm]

neki igaza van, de neked nincs

he is right but you are wrong[UK: hiː ɪz raɪt bʌt juː ə(r) rɒŋ] [US: ˈhiː ˈɪz ˈraɪt ˈbət ˈjuː ˈɑːr ˈrɒŋ]

neki is része van a dolgok intézésében

he has a hand In the running of it[UK: hiː hæz ə hænd ɪn ðə ˈrʌn.ɪŋ əv ɪt] [US: ˈhiː ˈhæz ə ˈhænd ɪn ðə ˈrʌn.ɪŋ əv ˈɪt]

neki kell viselnie a költségeket

bear the brunt of the expense[UK: beə(r) ðə brʌnt əv ðə ɪk.ˈspens] [US: ˈber ðə ˈbrənt əv ðə ɪk.ˈspens]

neki lenne

he would have[UK: hiː wʊd həv] [US: ˈhiː ˈwʊd həv]

neki lesz

he will have◼◼◼[UK: hiː wɪl həv] [US: ˈhiː wɪl həv]

neki lett volna

he would have had[UK: hiː wʊd həv həd] [US: ˈhiː ˈwʊd həv həd]

neki már befellegzett

his number is up[UK: hɪz ˈnʌm.bə(r) ɪz ʌp] [US: ˈhɪz ˈnʌm.br̩ ˈɪz ʌp]

neki már lealkonyult (átv)

his sun is set[UK: hɪz sʌn ɪz set] [US: ˈhɪz ˈsən ˈɪz ˈset]

neki már teljesen vége

it's all over with him[UK: ɪts ɔːl ˈəʊv.ə(r) wɪð hɪm] [US: ɪts ɔːl ˈoʊv.r̩ wɪθ ˈhɪm]

neki már vége

it's all up with him[UK: ɪts ɔːl ʌp wɪð hɪm] [US: ɪts ɔːl ʌp wɪθ ˈhɪm]

neki meglesz

he will have had[UK: hiː wɪl həv həd] [US: ˈhiː wɪl həv həd]

neki való (feladat) melléknév

be cut out for adjective
[UK: bi kʌt ˈaʊt fɔː(r)] [US: bi ˈkət ˈaʊt ˈfɔːr]

neki van

he has◼◼◼[UK: hiː hæz] [US: ˈhiː ˈhæz]

she has◼◼◼[UK: ʃiː hæz] [US: ˈʃiː ˈhæz]

he's (he has)[UK: hiː hæz] [US: ˈhiː ˈhæz]

she's[UK: ʃiːz] [US: ʃiz]

neki volt

he had◼◼◼[UK: hiː həd] [US: ˈhiː həd]

she had◼◼◼[UK: ʃiː həd] [US: ˈʃiː həd]

he had had[UK: hiː həd həd] [US: ˈhiː həd həd]

he has had[UK: hiː hæz həd] [US: ˈhiː ˈhæz həd]

it had[UK: ɪt həd] [US: ˈɪt həd]

nekiáll ige

set about◼◼◼ verb
[UK: set ə.ˈbaʊt] [US: ˈset ə.ˈbaʊt]

nekibátorodik ige

man oneself verb
[UK: mæn wʌn.ˈself] [US: ˈmæn wʌn.ˈself]

pluck up courage verb
[UK: plʌk ʌp ˈkʌ.rɪdʒ] [US: ˈplək ʌp ˈkɜː.rədʒ]

take courage verb
[UK: teɪk ˈkʌ.rɪdʒ] [US: ˈteɪk ˈkɜː.rədʒ]

nekibőszült melléknév

rabid◼◼◼ adjective
[UK: ˈræ.bɪd] [US: ˈræ.bəd]

nekicsap ige

smash [smashed, smashed, smashing, smashes]◼◼◼ verb
[UK: smæʃ] [US: ˈsmæʃ]

nekicsapódás főnév
US

feeze noun
[UK: fiːz] [US: fiːz]

nekicsapódik ige

smash [smashed, smashed, smashing, smashes]◼◼◼ verb
[UK: smæʃ] [US: ˈsmæʃ]

hurtle [hurtled, hurtled, hurtling, hurtles]◼◻◻ verb
[UK: ˈhɜːt.l̩] [US: ˈhɝː.tl̩]

12

You can find it in:

HungarianEnglish