Hungarian-English dictionary » natur meaning in English

HungarianEnglish
natúr főnév

unflavored◼◼◼ noun
[UK: ˌʌnˈfleɪvəd ] [US: ʌnˈfleɪvərd ]

natúr bordaszelet

rib-roast[UK: rɪb rəʊst] [US: ˈrɪb roʊst]

naturalista

naturalist◼◼◼ noun
[UK: ˈnæt.ʃrə.lɪst] [US: ˈnæ.tʃə.rə.ləst]

naturalistic◼◼◻ adjective
[UK: ˌnæt.ʃrə.ˈlɪ.stɪk] [US: ˌnæ.tʃə.rə.ˈlɪ.stɪk]

naturalisztikus

naturalistic[UK: ˌnæt.ʃrə.ˈlɪ.stɪk] [US: ˌnæ.tʃə.rə.ˈlɪ.stɪk]

naturalizál ige

naturalize verb
[UK: ˈnæt.ʃrə.laɪz] [US: ˈnæ.tʃə.rə.ˌlaɪz]

naturalizmus főnév

naturalism◼◼◼ noun
[UK: ˈnæt.ʃrə.lɪ.zəm] [US: ˈnæ.tʃə.rə.ˌlɪ.zəm]

natúrkürt főnév

French horn (musical instrument) noun
[UK: frentʃ hɔːn] [US: ˈfrentʃ ˈhɔːrn]

natúrszelet főnév

fried fillet of pork noun

betű szignatúra oldala

belly of a type[UK: ˈbe.li əv ə taɪp] [US: ˈbe.li əv ə ˈtaɪp]

borjú natúrszelet

collop of veal[UK: kˈɒləp ɒv vˈiːl] [US: kˈɑːləp ʌv vˈiːl]

denaturál ige

denature◼◼◼ verb
[UK: də.ˈneɪ.tʃə(r)] [US: də.ˈneɪ.tʃər]

denaturál ige
vegyt

denaturize verb
[UK: dˈeneɪtʃərˌaɪz] [US: dˈeneɪtʃɚrˌaɪz]

denaturálás főnév

denaturing◼◼◻ noun
[UK: diːˈneɪʧərɪŋ ] [US: dɪˈneɪʧərɪŋ ]

denaturálás (denaturatio) főnév

denaturation◼◼◼ noun
[UK: dˌenətʃərˈeɪʃən] [US: dˌenətʃɚrˈeɪʃən]

denaturalization noun
[UK: dˌenətʃərəlaɪzˈeɪʃən] [US: dˌenətʃɚrəlᵻzˈeɪʃən]

denaturáló szer főnév

denaturant noun
[UK: dˈenətʃərənt] [US: dˈenətʃɚrənt]

denaturált (denaturatus) melléknév

denaturated adjective
[UK: dˈenətʃərˌeɪtɪd] [US: dˈenətʃɚrˌeɪɾᵻd]

denaturált etilalkohol (külső bedörzsölésre | fertőtlenítésre)

rubbing alcohol[UK: ˈrʌb.ɪŋ ˈælk.ə.hɒl] [US: ˈrʌb.ɪŋ ˈælk.ə.ˌhɑːl]

denaturált szesz

denatured alcohol◼◼◼[UK: ˌdiː.ˈneɪ.tʃəd ˈælk.ə.hɒl] [US: də.ˈneɪ.tʃərd ˈælk.ə.ˌhɑːl]

denaturált szesz (Spiritus denaturatus)

methylated spirit◼◼◼[UK: ˈme.θɪ.leɪ.tɪd ˈspɪ.rɪt] [US: ˈme.θɪ.leɪ.tɪd ˈspɪ.rət]

eredeti tulajdonság elveszítése (denaturatio) főnév

denaturalization noun
[UK: dˌenətʃərəlaɪzˈeɪʃən] [US: dˌenətʃɚrəlᵻzˈeɪʃən]

szignatúrát vág

rout out[UK: raʊt ˈaʊt] [US: raʊt ˈaʊt]

You can find it in:

HungarianEnglish

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies