Hungarian-English dictionary »

narren meaning in English

Showing results for narr
Search instead for narren
HungarianEnglish
narratíva

narrative◼◼◼[UK: ˈnæ.rə.tɪv] [US: ˈne.rə.tɪv]

narratívák főnév

narratives◼◼◼ noun
[UK: ˈnæ.rə.tɪvz] [US: ˈne.rə.tɪvz]

narratológia

narratology◼◼◼

narrátor főnév

narrator [narrators]◼◼◼ noun
[UK: nə.ˈreɪ.tə(r)] [US: ˈne.re.tər]

voiceover◼◻◻ noun
[UK: ˌvɔɪˌso.və(r)] [US: ˌvɔɪˌso.vər]

pásztás farkashal (Anarrhicas lupus)

cat-fish[UK: kæt fɪʃ] [US: kæt ˈfɪʃ]

Pásztás farkashal (Anarrhichas lupus) főnév

fiddler [fiddlers] noun
[UK: ˈfɪd.lə(r)] [US: ˈfɪ.də.lər]

tengeri farkas (Anarrhicas lupus)

cat-fish[UK: kæt fɪʃ] [US: kæt ˈfɪʃ]

tengeri farkas (Anarrhichas lupus) főnév

fiddler [fiddlers] noun
[UK: ˈfɪd.lə(r)] [US: ˈfɪ.də.lər]

You can find it in:

HungarianEnglish