Hungarian-English dictionary »

nahát meaning in English

HungarianEnglish
nahát kötőszó

well I never conjunction
[UK: wel ˈaɪ ˈne.və(r)] [US: ˈwel ˈaɪ ˈne.vər]

Nahát, ez igazán furcsa!

Well that's peculiar![UK: wel ðæts pɪ.ˈkjuː.lɪə(r)] [US: ˈwel ðæts pə.ˈkjuː.ljər]

Nahát ilyet!

Well I declare![UK: wel ˈaɪ dɪ.ˈkleə(r)] [US: ˈwel ˈaɪ dɪ.ˈkler]

Nahát mondhatom!

Well I declare![UK: wel ˈaɪ dɪ.ˈkleə(r)] [US: ˈwel ˈaɪ dɪ.ˈkler]

Nahát!

Wow!◼◼◼[UK: waʊ] [US: ˈwaʊ]

Blow me tight![UK: bləʊ miː taɪt] [US: ˈbloʊ ˈmiː ˈtaɪt]

I say![UK: ˈaɪ ˈseɪ] [US: ˈaɪ ˈseɪ]

Jiminy![UK: ˈdʒɪ.mə.ni] [US: ˈdʒɪ.mə.ni]

My word![UK: maɪ ˈwɜːd] [US: ˈmaɪ ˈwɝːd]

Now then![UK: naʊ ðen] [US: ˈnaʊ ˈðen]

Sakes alive![UK: seɪks ə.ˈlaɪv] [US: ˈseɪks ə.ˈlaɪv]

Sakes![UK: seɪks] [US: ˈseɪks]

You don't say so![UK: juː dəʊnt ˈseɪ ˈsəʊ] [US: ˈjuː ˈdoʊnt ˈseɪ ˈsoʊ]

You don't say![UK: juː dəʊnt ˈseɪ] [US: ˈjuː ˈdoʊnt ˈseɪ]

Nahát, erről lenne szó?

Lies the wind in that quarter?[UK: laɪz ðə wɪnd ɪn ðæt ˈkwɔː.tə(r)] [US: ˈlaɪz ðə wɪnd ɪn ˈðæt ˈkwɔːr.tər]

bálnahátfedélzet főnév

whaleback noun
[UK: wˈeɪlbak] [US: wˈeɪlbæk]

bálnahátú melléknév

whalebacked adjective
[UK: wˈeɪlbakt] [US: wˈeɪlbækt]

You can find it in:

HungarianEnglish