Hungarian-English dictionary »

nagy arányokban meaning in English

HungarianEnglish
nagy arányokban

in a big way[UK: ɪn ə bɪɡ ˈweɪ] [US: ɪn ə ˈbɪɡ ˈweɪ]

on a large scale[UK: ɒn ə lɑːdʒ skeɪl] [US: ɑːn ə ˈlɑːrdʒ ˈskeɪl]

nagy arányokban csinál (vmit) ige

do something on a grand scale verb
[UK: duː ˈsʌm.θɪŋ ɒn ə ɡrænd skeɪl] [US: ˈduː ˈsʌm.θɪŋ ɑːn ə ˈɡrænd ˈskeɪl]

do something on a large scale verb
[UK: duː ˈsʌm.θɪŋ ɒn ə lɑːdʒ skeɪl] [US: ˈduː ˈsʌm.θɪŋ ɑːn ə ˈlɑːrdʒ ˈskeɪl]

You can find it in:

HungarianEnglish