Hungarian-English dictionary »

németország meaning in English

HungarianEnglish
Németország főnév

Germany◼◼◼ noun
[UK: ˈdʒɜː.mə.ni] [US: ˈdʒɝː.mə.ni]

németországi melléknév

German (of or pertaining to Germany)◼◼◼ adjective
[UK: ˈdʒɜː.mən] [US: ˈdʒɝː.mən]

Alkotmány (németországi) főnév

Basic Law (German constitution)◼◼◼ noun
[UK: ˈbeɪ.sɪk lɔː] [US: ˈbeɪ.sɪk ˈlɑː]

Kelet-Németország főnév

East Germany noun
[UK: iːst ˈdʒɜː.mə.ni] [US: ˈiːst ˈdʒɝː.mə.ni]

SA-legény (náci Németországban) főnév

storm trooper noun

SA-tag (náci Németországban) főnév

storm trooper noun

You can find it in:

HungarianEnglish