Hungarian-English dictionary »

munkálkodik meaning in English

HungarianEnglish
munkálkodik ige

labor [labored, labored, laboring, labors]◼◼◼ verb
[UK: ˈleɪb.ə(r)] [US: ˈleɪb.r̩]

munkálkodik ige
GB

labour [laboured, laboured, labouring, labours]◼◼◻ verb
[UK: ˈleɪb.ə(r)] [US: ˈleɪb.r̩]

kitartóan munkálkodik (vmin)

peg away at something[UK: peɡ ə.ˈweɪ ət ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈpeɡ ə.ˈweɪ ət ˈsʌm.θɪŋ]

kötélbeállításon munkálkodik

tally on a rope[UK: ˈtæ.li ɒn ə rəʊp] [US: ˈtæ.li ɑːn ə roʊp]

You can find it in:

HungarianEnglish