Hungarian-English dictionary » multa meaning in English

HungarianEnglish
múltak a napok

day after day passed[UK: deɪ ˈɑːf.tə(r) deɪ pɑːst] [US: ˈdeɪ ˈæf.tər ˈdeɪ ˈpæst]

múltat idézgető melléknév

reminiscent adjective
[UK: ˌre.mɪ.ˈnɪsnt] [US: ˌre.mə.ˈnɪ.sənt]

múltat idéző melléknév

reminiscent adjective
[UK: ˌre.mɪ.ˈnɪsnt] [US: ˌre.mə.ˈnɪ.sənt]

az idő múltán

as time goes[UK: əz ˈtaɪm ɡəʊz] [US: ˈæz ˈtaɪm ɡoʊz]

az idő múltával

as time goes[UK: əz ˈtaɪm ɡəʊz] [US: ˈæz ˈtaɪm ɡoʊz]

divatjamúltan határozószó

unfashionably adverb
[UK: ʌn.ˈfæ.ʃnə.bli] [US: ʌn.ˈfæ.ʃnə.bli]

elfelejteti a múltat

obliterate the past[UK: ə.ˈblɪ.tə.reɪt ðə pɑːst] [US: ə.ˈblɪ.tə.ˌret ðə ˈpæst]

unlive the past[UK: ˈʌn.ˈlɪv ðə pɑːst] [US: ən.ˈlɪv ðə ˈpæst]

elmúltak az évek

the years have gone by[UK: ðə ˈjiəz həv ɡɒn baɪ] [US: ðə ˈjɪr̩z həv ˈɡɒn baɪ]

ennyi idő múltán

at this distance of time[UK: ət ðɪs ˈdɪ.stəns əv ˈtaɪm] [US: ət ðɪs ˈdɪ.stəns əv ˈtaɪm]

feleleveníti a múltat

rake over the ashes of the past[UK: reɪk ˈəʊv.ə(r) ðə ˈæ.ʃɪz əv ðə pɑːst] [US: ˈreɪk ˈoʊv.r̩ ðə ˈæ.ʃəz əv ðə ˈpæst]

hánytorgatja a múltat

hark back upon the past[UK: hɑːk ˈbæk ə.ˈpɒn ðə pɑːst] [US: ˈhɑːrk ˈbæk ə.ˈpɑːn ðə ˈpæst]

idejét múlta

have had one's day[UK: həv həd wʌnz deɪ] [US: həv həd wʌnz ˈdeɪ]

played out[UK: ˈpleɪd ˈaʊt] [US: ˈpleɪd ˈaʊt]

kifinomultan határozószó

subtilely adverb
[UK: sˈʌbtaɪlli] [US: sˈʌbtaɪlli]

meg nem történtté teszi a múltat

unlive the past[UK: ˈʌn.ˈlɪv ðə pɑːst] [US: ən.ˈlɪv ðə ˈpæst]

nem létezővé teszi a múltat

unlive the past[UK: ˈʌn.ˈlɪv ðə pɑːst] [US: ən.ˈlɪv ðə ˈpæst]

szellemi munkát végez (erőlködve, túlfinomultan) ige

cerebrate verb
[UK: sˈerɪbrˌeɪt] [US: sˈerɪbrˌeɪt]

szimultán melléknév

simultaneous◼◼◼ adjective
[UK: ˌsɪml.ˈteɪ.nɪəs] [US: ˌsaɪ.məl.ˈteɪ.niəs]

coinstantaneous adjective
[UK: kˌɔɪnstantˈeɪniəs] [US: kˌɔɪnstəntˈeɪniəs]

You can find it in:

HungarianEnglish

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies