Hungarian-English dictionary » modora meaning in English

HungarianEnglish
modora hűvösebb lesz ige

stiffen verb
[UK: ˈstɪf.n̩] [US: ˈstɪf.n̩]

modorában

after◼◼◼[UK: ˈɑːf.tə(r)] [US: ˈæf.tər]

megjavítja modorát

mend one's manners[UK: mend wʌnz ˈmæ.nəz] [US: ˈmend wʌnz ˈmæ.nərz]

megnyerőnek találtam modorát

I was prepossessed by his manners[UK: ˈaɪ wɒz ˌpriː.pə.ˈzest baɪ hɪz ˈmæ.nəz] [US: ˈaɪ wəz ˌpriː.pə.ˈzest baɪ ˈhɪz ˈmæ.nərz]

megváltoztatja modorát

mend one's manners[UK: mend wʌnz ˈmæ.nəz] [US: ˈmend wʌnz ˈmæ.nərz]

utcagyerekek modora

manners of the street[UK: ˈmæ.nəz əv ðə striːt] [US: ˈmæ.nərz əv ðə ˈstriːt]

van a modorában (vm) megnyerő

have a way with him[UK: həv ə ˈweɪ wɪð hɪm] [US: həv ə ˈweɪ wɪθ ˈhɪm]

vmi modorában

in the style of something[UK: ɪn ðə staɪl əv ˈsʌm.θɪŋ] [US: ɪn ðə ˈstaɪl əv ˈsʌm.θɪŋ]

You can find it in:

HungarianEnglish