Hungarian-English dictionary »

mit jelent ez a szó? meaning in English

HungarianEnglish
Mit jelent ez a szó?

What does this word signify?[UK: ˈwɒt dʌz ðɪs ˈwɜːd ˈsɪɡ.nɪ.faɪ] [US: ˈhwʌt ˈdəz ðɪs ˈwɝːd ˈsɪɡ.nə.ˌfaɪ]

You can find it in:

HungarianEnglish