Hungarian-English dictionary »

minta meaning in English

HungarianEnglish
minta

sample [samples]◼◼◼ noun
[UK: ˈsɑːm.pl̩] [US: ˈsæm.pl̩]

pattern [patterns]◼◼◼ noun
[UK: ˈpæt.n̩] [US: ˈpæ.tərn]

muster [mustered, mustered, mustering, musters]◼◼◻ verb
[UK: ˈmʌ.stə(r)] [US: ˈmʌ.stər]

model [models]◼◼◻ noun
[UK: ˈmɒd.l̩] [US: ˈmɑːd.l̩]

design [designs]◼◼◻ noun
[UK: dɪ.ˈzaɪn] [US: də.ˈzaɪn]

type [types]◼◻◻ noun
[UK: taɪp] [US: ˈtaɪp]

cast [casts]◼◻◻ noun
[UK: kɑːst] [US: ˈkæst]

shape [shapes]◼◻◻ noun
[UK: ʃeɪp] [US: ˈʃeɪp]

standard [standards]◼◻◻ noun
[UK: ˈstæn.dəd] [US: ˈstæn.dərd]

formula [formulae]◼◻◻ irregular noun
[UK: ˈfɔː.mjʊ.lə] [US: ˈfɔːr.mjə.lə]

paradigm [paradigms]◼◻◻ noun
[UK: ˈpæ.rə.daɪm] [US: ˈpe.rə.ˌdaɪm]

copy [copies]◼◻◻ noun
[UK: ˈkɒ.pi] [US: ˈkɑː.pi]

probe [probes]◼◻◻ noun
[UK: prəʊb] [US: proʊb]

paragon [paragons]◼◻◻ noun
[UK: ˈpæ.rə.ɡən] [US: ˈpe.rə.ˌɡɑːn]

motif [motifs]◼◻◻ noun
[UK: məʊ.ˈtiːf] [US: moʊ.ˈtiːf]

norm [norms] noun
[UK: nɔːm] [US: ˈnɔːrm]

dimension [dimensions] noun
[UK: dɪ.ˈmen.ʃn̩] [US: ˌdɪ.ˈmen.ʃn̩]

casting mould noun
[UK: ˈkɑːst.ɪŋ məʊld] [US: ˈkæ.stɪŋ moʊld]

ensample noun
[UK: ensˈampəl] [US: ensˈæmpəl]

prill noun
[UK: ˈprɪl] [US: ˈprɪl]

prototypal noun
[UK: ˈprəʊ.tə.taɪ.pl] [US: ˈprəʊ.tə.taɪ.pl]

minta (vér, vizelet, stb) főnév

specimen [specimens]◼◼◼ noun
[UK: ˈspe.sɪ.mɪn] [US: ˈspe.sə.mən]

minta darab főnév

mockup [mockups]◼◼◼ noun
[UK: ˈmɒkˈʌp] [US: ˈmɒkˈʌp]

minta fiú

model boy[UK: ˈmɒd.l̩ ˌbɔɪ] [US: ˈmɑːd.l̩ ˌbɔɪ]

minta kúpossága

taper[UK: ˈteɪ.pə(r)] [US: ˈteɪ.pər]

minta lány

model girl[UK: ˈmɒd.l̩ ɡɜːl] [US: ˈmɑːd.l̩ ˈɡɝːl]

minta-felvitel főnév

sample application noun
[UK: ˈsɑːm.pl̩ ˌæ.plɪˈk.eɪʃ.n̩] [US: ˈsæm.pl̩ ˌæ.pləˈk.eɪʃ.n̩]

minta-gyűjtemény főnév

swatch book noun
[UK: ˈswɑːtʃ bʊk] [US: ˈswɑːtʃ ˈbʊk]

mintaállvány főnév

falsework noun
[UK: ˈfɔːl.swɜːk] [US: ˈfɔːls.ˌwɜːrk]

form-work noun
[UK: ˈfɔːm ˈwɜːk] [US: ˈfɔːrm ˈwɝːk]

mintaasztalos főnév

pattern-maker [pattern-makers] noun
[UK: ˈpæt.n̩ ˈmeɪk.ə(r)] [US: ˈpæ.tərn ˈmeɪk.ər]

mintabefűző munkás tex

reader-in[UK: ˈriːd.ə(r) ɪn] [US: ˈriːd.r̩ ɪn]

reader-off[UK: ˈriːd.ə(r) ɒf] [US: ˈriːd.r̩ ˈɒf]

mintadarab főnév

specimen [specimens]◼◼◼ noun
[UK: ˈspe.sɪ.mɪn] [US: ˈspe.sə.mən]

sample [samples]◼◼◼ noun
[UK: ˈsɑːm.pl̩] [US: ˈsæm.pl̩]

mock-up [mock-ups]◼◻◻ noun
[UK: mɒk ʌp] [US: ˈmɑːk ʌp]

mockup [mockups]◼◻◻ noun
[UK: ˈmɒkˈʌp] [US: ˈmɒkˈʌp]

swatch [swatches]◼◻◻ noun
[UK: ˈswɑːtʃ] [US: ˈswɑːtʃ]

scantling noun
[UK: ˈskæn.tl̩ɪŋ] [US: ˈskæn.tl̩ɪŋ]

show-piece noun
[UK: ʃəʊ piːs] [US: ˈʃoʊ ˈpiːs]

12

You can find it in:

HungarianEnglish