Hungarian-English dictionary » mikrofon meaning in English

HungarianEnglish
mikrofon főnév

microphone◼◼◼ noun
[UK: ˈmaɪk.rə.fəʊn] [US: ˈmaɪk.rə.foʊn]

mike◼◼◼ noun
[UK: maɪk] [US: ˈmaɪk]

sound pick-up noun
[UK: ˈsaʊnd pɪk ʌp] [US: ˈsaʊnd ˈpɪk ʌp]

mikrofon

microphonous[UK: mˈaɪkrəfənəs] [US: mˈaɪkrəfənəs]

mikrofon nyílás

funnel[UK: ˈfʌn.l̩] [US: ˈfʌn.l̩]

mikrofondugó főnév

plunger noun
[UK: ˈplʌn.dʒə(r)] [US: ˈplʌn.dʒər]

mikrofónia

microphonics[UK: mˌaɪkrəfˈɒnɪks] [US: mˌaɪkrəfˈɑːnɪks]

mikrofonikus

microphonous[UK: mˈaɪkrəfənəs] [US: mˈaɪkrəfənəs]

mikrofonképesség főnév

transmitting quality noun
[UK: trænz.ˈmɪt.ɪŋ ˈkwɒ.lɪ.ti] [US: træn.ˈsmɪt.ɪŋ ˈkwɑː.lə.ti]

mikrofonminőség főnév

transmitting quality noun
[UK: trænz.ˈmɪt.ɪŋ ˈkwɒ.lɪ.ti] [US: træn.ˈsmɪt.ɪŋ ˈkwɑː.lə.ti]

mikrofonnyílás főnév

funnelied noun
[UK: fˈʌnelid] [US: fˈʌnelid]

mikrofonos film főnév

boom operator◼◼◼ noun

mikrofonos melléknév

microphonous adjective
[UK: mˈaɪkrəfənəs] [US: mˈaɪkrəfənəs]

mikrofonos fejhallgató főnév

headset◼◼◻ noun
[UK: ˈhed.set] [US: ˈhed.ˌset]

mikrofonpróba főnév

sound check◼◼◼ noun

ajakmikrofon főnév

lip-microphone noun
[UK: lɪp ˈmaɪk.rə.fəʊn] [US: ˈlɪp ˈmaɪk.rə.foʊn]

csíptethető mikrofon főnév

lavalier microphone noun
[UK: lˈavəliə mˈaɪkrəfˌəʊn] [US: lˈævəlɪɚ mˈaɪkrəfˌoʊn]

gégemikrofon főnév

throat-microphone noun
[UK: θrəʊt ˈmaɪk.rə.fəʊn] [US: θroʊt ˈmaɪk.rə.foʊn]

gégemikrofon főnév
távk

laryngophone noun
[UK: lˈarɪŋɡˌɒfəʊn] [US: lˈærɪŋɡˌɑːfoʊn]

gomblyukmikrofon főnév

lapel microphone noun

klipp-mikrofon főnév

clip mic noun
[UK: klɪp ˈmɪk] [US: ˈklɪp ˈmɪk]

kontaktmikrofon főnév

lip-microphone noun
[UK: lɪp ˈmaɪk.rə.fəʊn] [US: ˈlɪp ˈmaɪk.rə.foʊn]

mik (mikrofon) főnév

mic (mikrofon)◼◼◼ noun
[UK: mˈɪkrɒfən] [US: mˈɪkrɑːfən]

násfa-mikrofon főnév

lapel mic noun
[UK: lə.ˈpel ˈmɪk] [US: lə.ˈpel ˈmɪk]

pulzusmikrofon főnév
orv

sphygmophone noun
[UK: sfˈɪɡməfˌəʊn] [US: sfˈɪɡməfˌoʊn]

szájmikrofon főnév

lip-microphone noun
[UK: lɪp ˈmaɪk.rə.fəʊn] [US: ˈlɪp ˈmaɪk.rə.foʊn]

szalagmikrofon főnév

ribbon microphone noun
[UK: ˈrɪ.bən ˈmaɪk.rə.fəʊn] [US: ˈrɪ.bən ˈmaɪk.rə.foʊn]

szélfogó (mikrofoné) főnév

wind-gag noun
[UK: wɪnd ɡæɡ] [US: wɪnd ˈɡæɡ]

személyi mikrofon

personal mic[UK: ˈpɜː.sən.l̩ ˈmɪk] [US: ˈpɝː.sən.l̩ ˈmɪk]

térhatású mikrofon

holophone (surround sound recording microphone)[UK: hˈɒləfˌəʊn] [US: hˈɑːləfˌoʊn]

víz alatti mikrofon főnév

hydrophone◼◼◼ noun
[UK: ˈhaɪ.drə.fəʊn] [US: ˈhaɪ.drəfoʊn]

You can find it in:

HungarianEnglish