Hungarian-English dictionary » mező meaning in English

HungarianEnglish
mező főnév

field◼◼◼ noun
[UK: fiːld] [US: ˈfiːld]

field…◼◼◼ noun
[UK: fiːld] [US: ˈfiːld]

meadow◼◼◻ noun
[UK: ˈme.dəʊ] [US: ˈmeˌdo.ʊ]

land◼◻◻ noun
[UK: lænd] [US: ˈlænd]

pane◼◻◻ noun
[UK: peɪn] [US: ˈpeɪn]

point◼◻◻ noun
[UK: pɔɪnt] [US: ˈpɔɪnt]

acre noun
[UK: ˈeɪkə(r)] [US: ˈeɪkər]

glebe noun
[UK: ɡliːb] [US: ɡliːb]

mező (rég) főnév

mead◼◼◼ noun
[UK: miːd] [US: ˈmiːd]

mező címerpajzson

plumetty[UK: plˈuːmɪti] [US: plˈuːmɪɾi]

mezőföldi talaj főnév

chernozem noun
[UK: tʃˈɜːnəʊzəm] [US: tʃˈɜːnoʊzəm]

mezőgazda főnév

agriculturer noun
[UK: ˈægrɪkʌlʧərə ] [US: ˈægrɪˌkʌlʧərər ]

agriculturist noun
[UK: ˌæ.ɡrɪˈk.ʌl.tʃə.rɪst] [US: ˌæ.ɡrəˈk.ʌl.tʃə.rɪst]

agronomist noun
[UK: ə.ˈɡrɒ.nə.mɪst] [US: ə.ˈɡrɑː.nə.məst]

farmer noun
[UK: ˈfɑː.mə(r)] [US: ˈfɑːr.mər]

mezőgazda főnév
US

fieldman, fieldmen noun
[UK: fˈiːldmən fˈiːldmen] [US: fˈiːldmən fˈiːldmen]

mezőgazdaság főnév

agriculture◼◼◼ noun
[UK: ˈæ.ɡrɪˌk.ʌl.tʃə] [US: ˈæ.ɡrəˌk.əl.tʃər]

husbandry◼◻◻ noun
[UK: ˈhʌz.bən.dri] [US: ˈhʌz.bən.dri]

mezőgazdaság-tudomány főnév

agron noun
[UK: əɡrˈɒn] [US: əɡrˈɑːn]

mezőgazdaság-tudományi melléknév

agronomical adjective
[UK: ˌæ.ɡrəʊ.ˈnɒ.mɪkəl] [US: ˌæ.ɡrə.ˈnɑː.mɪkəl]

mezőgazdasági

agricultural◼◼◼ adjective
[UK: ˌæ.ɡrɪˈk.ʌlt.ʃrəl] [US: ˌæ.ɡrəˈk.əl.tʃə.rəl]

agronomical◼◼◼ adjective
[UK: ˌæ.ɡrəʊ.ˈnɒ.mɪkəl] [US: ˌæ.ɡrə.ˈnɑː.mɪkəl]

farming◼◼◻ noun
[UK: ˈfɑːm.ɪŋ] [US: ˈfɑːrm.ɪŋ]

rural◼◼◻ adjective
[UK: ˈrʊə.rəl] [US: ˈrʊ.rəl]

agrarian◼◻◻ adjective
[UK: ə.ˈɡreə.riən] [US: ə.ˈɡre.riən]

territorial◼◻◻ adjective
[UK: ˌte.rɪ.ˈtɔː.rɪəl] [US: ˌte.rə.ˈtɔː.riəl]

geoponic adjective
[UK: dʒˌiːəʊpˈɒnɪk] [US: dʒˌiːoʊpˈɑːnɪk]

geoponical adjective
[UK: dʒˌiːəʊpˈɒnɪkəl] [US: dʒˌiːoʊpˈɑːnɪkəl]

mezőgazdasági (ingatlan) melléknév

praedial adjective
[UK: prˈiːdɪəl] [US: prˈiːdɪəl]

mezőgazdasági bank főnév

land-bank noun
[UK: lænd bæŋk] [US: ˈlænd ˈbæŋk]

mezőgazdasági egyesület tagja főnév

granger noun
[UK: ˈɡreɪn.dʒə(r)] [US: ˈɡreɪn.dʒər]

mezőgazdasági hitel, agrárhitel

farming credit, farm loanbusiness

mezőgazdasági ingatlan

predial[UK: ˈpriː.dɪəl] [US: ˈpriː.diːəl]

mezőgazdasági ipari technológia

agrotechny[UK: ˈaɡrəʊtˌekni] [US: ˈæɡroʊtˌekni]

mezőgazdasági kiállítás

cattle-show[UK: ˈkæt.l̩ ʃəʊ] [US: ˈkæt.l̩ ˈʃoʊ]

mezőgazdasági munkaszolgálat

land army[UK: lænd ˈɑː.mi] [US: ˈlænd ˈɑːr.mi]

mezőgazdasági munkás

farm labourer◼◼◼

agricultural labourer[UK: ˌæ.ɡrɪˈk.ʌlt.ʃrəl ˈleɪb.ər.ə(r)] [US: ˌæ.ɡrəˈk.əl.tʃə.rəl ˈleɪb.ər.ər]

farm-hand[UK: fɑːm hænd] [US: ˈfɑːrm ˈhænd]

farm-labourer[UK: fɑːm ˈleɪb.ər.ə(r)] [US: ˈfɑːrm ˈleɪb.ər.ər]

12

You can find it in:

HungarianEnglish

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies