Hungarian-English dictionary »

mercers meaning in English

Search results in other direction.
I prefer to search in the original direction (Hungarian-English dictionary): Hungarian-English dictionary
Showing results for mercer
Search instead for mercers
EnglishHungarian
mercer noun
[UK: ˈmɜː.sə(r)]
[US: ˈmɝː.sər]

selyem-kereskedő főnév

textilkereskedő főnév

mercerize [mercerized, mercerized, mercerizing, mercerizes] verb
[UK: ˈmɜː.sə.raɪz]
[US: ˈmɝː.sə.raɪz]

fényesít (pamutfonalat)◼◼◼ ige

mercerizál (pamutfonalat) ige

mercery [UK: ˈmɜː.sə.rɪ]
[US: ˈmɜːr.sə.riː]

rövidáru-kereskedés főnév

selyemanyagok

selyemáru-kereskedés főnév

selyemáruk

selyemszövetek

silk-mercer noun
[UK: sɪlk ˈmɜː.sə(r)]
[US: ˈsɪlk ˈmɝː.sər]

selyemáru-kereskedő főnév

selyemárus főnév

You can find it in:

HungarianEnglish