Hungarian-English dictionary »

merülés meaning in English

HungarianEnglish
merülés főnév

draught [draughts]◼◼◼ noun
[UK: drɑːft] [US: ˈdræft]

merülése van (hajónak) ige

draw [drew, drawn, drawing, draws] irregular verb
[UK: drɔː druː drɔːn] [US: ˈdrɒ ˈdruː ˈdrɒn]

merülési főnév

plimsoll [plimsolls] noun
[UK: ˈplɪm.səl] [US: ˈplɪm.səl]

merülési kormány

hydroplane◼◼◼[UK: ˈhaɪ.drə.pleɪn] [US: ˈhaɪ.drə.pleɪn]

merülési magasság (hajóé)

draught[UK: drɑːft] [US: ˈdræft]

merülési szintvonaljelzés (hajó oldalán)

load-line[UK: ləʊd laɪn] [US: loʊd ˈlaɪn]

load-water-line[UK: ləʊd ˈwɔː.tə(r) laɪn] [US: loʊd ˈwɒ.tər ˈlaɪn]

merülési vonal

plimsoll line[UK: ˈplɪm.səl laɪn] [US: ˈplɪm.səl ˈlaɪn]

plimsoll mark[UK: ˈplɪm.səl mɑːk] [US: ˈplɪm.səl ˈmɑːrk]

sailing-line[UK: ˈseɪl.ɪŋ laɪn] [US: ˈseɪl.ɪŋ ˈlaɪn]

water-line [water-lines] noun
[UK: ˈwɔː.tə(r) laɪn] [US: ˈwɒ.tər ˈlaɪn]

merülési vonal (üres hajóé)

light-line[UK: laɪt laɪn] [US: ˈlaɪt ˈlaɪn]

merüléskülönbözet főnév

trim [trims] noun
[UK: trɪm] [US: ˈtrɪm]

alacsony merülésű

light-draught[UK: laɪt drɑːft] [US: ˈlaɪt ˈdræft]

alacsony merülésű (hajó)

shallow-draught[UK: ˈʃæ.ləʊ drɑːft] [US: ˈʃælo.ʊ ˈdræft]

alámerülés főnév

immersion [immersions]◼◼◼ noun
[UK: ɪ.ˈmɜːʃ.n̩] [US: ˌɪ.ˈmɝː.ʒən]

dip [dips]◼◼◻ noun
[UK: dɪp] [US: ˈdɪp]

diving noun
[UK: ˈdaɪv.ɪŋ] [US: ˈdaɪv.ɪŋ]

duck [ducks] noun
[UK: dʌk] [US: ˈdək]

submergence noun
[UK: səb.ˈmɜː.dʒəns] [US: səb.ˈmɝː.dʒəns]

submission [submissions] noun
[UK: səb.ˈmɪʃ.n̩] [US: səb.ˈmɪʃ.n̩]

alámerülés (búváré) főnév

dive [dives]◼◼◼ noun
[UK: daɪv] [US: ˈdaɪv]

az utolsó leheletig v a végkimerülésig való harc

whole-hoggism[UK: həʊl] [US: hoʊl]

belemerülés főnév

engrossment noun
[UK: ɪnˈgrəʊsmənt ] [US: ɪnˈgroʊsmənt ]

belemerülés (átv) főnév

indulgence [indulgences] noun
[UK: ɪn.ˈdʌl.dʒəns] [US: ˌɪn.ˈdəl.dʒəns]

bemerülés főnév

dip [dips] noun
[UK: dɪp] [US: ˈdɪp]

mergence noun
[UK: mˈɜːdʒəns] [US: mˈɜːdʒəns]

csekély merülésű

light-draught[UK: laɪt drɑːft] [US: ˈlaɪt ˈdræft]

csekély merülésű motorcsónak hajó

sea-sled[UK: siː sled] [US: ˈsiː sˈled]

elmerülés főnév

immersion [immersions]◼◼◼ noun
[UK: ɪ.ˈmɜːʃ.n̩] [US: ˌɪ.ˈmɝː.ʒən]

submersion [submersions]◼◼◻ noun
[UK: səb.ˈmɜːʃ.n̩] [US: səb.ˈmɝː.ʒən]

absorption [absorptions]◼◻◻ noun
[UK: əb.ˈzɔːp.ʃn̩] [US: əb.ˈzɔːrp.ʃn̩]

engulfment◼◻◻ noun
[UK: ɪnˈgʌlfmənt ] [US: ɪnˈgʌlfmənt ]

engrossment noun
[UK: ɪnˈgrəʊsmənt ] [US: ɪnˈgroʊsmənt ]

mergence noun
[UK: mˈɜːdʒəns] [US: mˈɜːdʒəns]

submergence noun
[UK: səb.ˈmɜː.dʒəns] [US: səb.ˈmɝː.dʒəns]

elülső merülés (hajóé)

front dive[UK: frʌnt daɪv] [US: ˈfrənt ˈdaɪv]

felmerülés főnév

emergence [emergences]◼◼◼ noun
[UK: ɪ.ˈmɜː.dʒəns] [US: ˌɪ.ˈmɝː.dʒəns]

coming up noun

felmerülés főnév
geol

emersion noun
[UK: iː.ˈmɜː.ʃən] [US: ɪ.ˈmɜːr.ʒən]

12

You can find it in:

HungarianEnglish