Hungarian-English dictionary »

mellébeszélés meaning in English

HungarianEnglish
mellébeszélés főnév

crap◼◼◼ noun
[UK: kræp] [US: ˈkræp]

equivocation [equivocations]◼◼◻ noun
[UK: ɪ.ˌkwɪ.vəˈk.eɪʃ.n̩] [US: ɪ.kwɪ.vəˈk.eɪʃ.n̩]

shit [shits]◼◼◻ noun
[UK: ʃɪt] [US: ˈʃiːt]

circumlocution [circumlocutions]◼◻◻ noun
[UK: ˌsɜːk.əm.lə.ˈkjuːʃ.n̩] [US: ˌsɝːk.əm.lə.ˈkjuːʃ.n̩]

chicken shit noun
[UK: ˈtʃɪkɪn ʃɪt] [US: ˈtʃɪkən ˈʃiːt]

circumbendibus noun
[UK: ˌsɜːk.əm.ˈben.dɪ.bəs] [US: ˌsɜːrk.əm.ˈben.də.bəs]

paralogism noun
[UK: pə.ˈræ.lə.dʒɪzm] [US: pə.ˈræ.lʌ.ˌdʒɪ.zəm]

quibbling noun
[UK: ˈkwɪb.l̩.ɪŋ] [US: ˈkwɪb.l̩.ɪŋ]

shit for the birds noun
[UK: ʃɪt fɔː(r) ðə bɜːdz] [US: ˈʃiːt ˈfɔːr ðə ˈbɝːdz]

mellébeszélés (átv) főnév

newspeak (fictional language) noun
[UK: ˈnuː.ˌspik] [US: ˈnuː.ˌspik]

mellébeszélés nélkül

without equivocal phrases[UK: wɪð.ˈaʊt ɪ.ˈkwɪ.vək.l̩ ˈfreɪ.zɪz] [US: wɪð.ˈaʊt ɪ.ˈkwɪ.vək.l̩ ˈfreɪ.zəz]

You can find it in:

HungarianEnglish