Hungarian-English dictionary »

mekeg meaning in English

HungarianEnglish
mekeg ige

bleat [bleated, bleated, bleating, bleats]◼◼◼ verb
[UK: bliːt] [US: bliːt]

maa verb
[UK: mˈɑː] [US: mˈɑː]

blat [blatted, blatted, blatting, blats] verb
[UK: blat] [US: blat]

wobble [wobbled, wobbled, wobbling, wobbles] verb
[UK: ˈwɒb.l̩] [US: ˈwɑːb.l̩]

mekegés főnév

bleat [bleats]◼◼◼ noun
[UK: bliːt] [US: bliːt]

bleating◼◼◻ noun
[UK: ˈbliːt.ɪŋ] [US: ˈbliːt.ɪŋ]

maaing noun
[UK: mˈɑːrɪŋ] [US: mˈɑːɪŋ]

mekegő

bleating◼◼◼ noun
[UK: ˈbliːt.ɪŋ] [US: ˈbliːt.ɪŋ]

maaing adjective
[UK: mˈɑːrɪŋ] [US: mˈɑːɪŋ]

wobbly adjective
[UK: ˈwɒ.bli] [US: ˈwɑː.bə.li]

mekegő hang

wobbly voice[UK: ˈwɒ.bli vɔɪs] [US: ˈwɑː.bə.li ˌvɔɪs]

mekegő hang főnév
orv

egophony noun
[UK: iːɡˈəʊfəni] [US: iːɡˈoʊfəni]

You can find it in:

HungarianEnglish